STV3090 – Bacheloroppgave i statsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du anvende kunnskap du har tilegnet deg gjennom statsvitenskapstudiet, ved å foreta en selvstendig analyse av et faglig problem.

Emnet vil gi deg en innføring i skrivearbeid, innhenting og bearbeidelse av data, og bruk av Universitetsbiblioteket. Seminarene gir veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du vil

 • øve deg i å skrive fagprosa med vitenskapelig formål
 • fordype deg i et tema som har tilknytning til et av kjerneområdene: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, eller offentlig politikk og administrasjon

Ferdigheter

Du vil

 • anvende kunnskaper du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet
 • gjennomføre en selvstendig analyse av et faglig problem
 • blir fortrolig med grunnleggende krav til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon
 • få øvelse i muntlig presentasjon og faglig diskusjon

Generell kompetanse

Du vil

 • lære å avgrense et forskningstema
 • lære å formulere en klar problemstilling
 • få kjennskap til riktig kildebruk og andre sider ved forskningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier. Dette gjelder også for studenter som ønsker å forbedre karakteren sin i emnet, men som ikke lenger har opptak til studieprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet skal være siste ledd i den faglige fordypningen i statsvitenskap, og bygger på alle forutgående emner. Det anbefales derfor sterkt å ta dette til slutt i bachelorprogrammet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

Se SV-fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Bacheloroppgave

Oppgaven skal

 • ha en selvvalgt problemstilling.
 • ha et omfang på 4000-6000 ord
 • ha et kort sammendrag på 100-150 ord på første tekstside. I sammendraget skal det fremgå hvilken problemstilling som analyseres og kort om gjennomføringen og resultatene av analysen
 • følge retningslinjene for formelle krav til innlevering av oppgaver

Du må ha bestått de obligatoriske aktivitetene for å kunne ta eksamen.

Vurderingskriterier for bacheloroppgaven.

Eksempeloppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Utsatt innlevering

Studenter som pga gyldig fravær (sykdom e.l.) ikke kan levere bacheloroppgaven innen fristen, kan søke om utsatt innlevering.

Gjentak av eksamen

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Hvis du har strøket eller ønsker å forbedre resultatet må du levere en helt ny oppgave. Hvis du har bestått obligatorisk aktivitet har du ikke rett til å få følge seminarundervisningen igjen, men kan få innvilget plass etter søknad.

Hvis du har bestått obligatorisk aktivitet tidligere, men ikke levert oppgave, kan du levere samme oppgave neste gang det gis ordinær eksamen i emnet. Hvis du er programstudent kan du melde deg til ny eksamen i Studentweb. Hvis du ikke er programstudent må du søke om å få ta eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info