Dette emnet er nedlagt

TEOL4401 – Dogmatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dogmatikk er aktuell kristendomsfortolkning og dreier seg om innholdet i kristen tro og kristendommens sannhet og virkelighetsforståelse, både med hensyn til hvordan troen har vært forstått i fortiden og hvordan vi kan forstå dem i dag.

Utgangspunktet for dogmatikken er den felles kristne forståelse av Gud som treenig, som er fastholdt i de oldkirkelige symbolene. Det er denne Gud som tilbes og forkynnes i den kristne kirke, selv om de ulike konfesjonene følger ulike liturgiske og idéhistoriske tradisjoner. Det legges naturlig nok særlig vekt på den evangelisk-lutherske lære, som historisk sett har spilt en avgjørende rolle i Norge, men denne leses i konstruktiv dialog med andre konfesjoner.

Innenfor dette emnet kommer vi inn på sentrale kristne lærespørsmål som gjelder skapelse, kristologi og pneumatologi, kjærlighetsbegrepet, eskatologi, synd og frelse, sakramenter, kirkeforståelse, død og oppstandelse. Tyngdepunktet ligger i selve gudsforståelsen, som i vår tid nyformuleres i lys av både kjønnskritikk og religionsmangfold, samtidig som åpenbaringen i Kristus igjen har blitt sentral for en ny tilnærming til dogmatikken.

Hva lærer du?

Metodisk refleksjon over grunnlaget for kristen tro og praksis. Faget er relevant for alle som skal jobbe som prester eller av andre grunner vil fordype seg i kristen tradisjon, i kristendommens intellektuelle problemstillinger og i spørsmålet om hvordan kristen tro i dag kan artikuleres i kirke og samfunn. Hele det oppsatte pensum er felles, men det vil også bli foreslått flere supplerende tekster til videre fordypning i løpet av semesteret.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til profesjonsstudiet i teologi (cand. theol. programmet). Studenter på programmet må ha avlagt emner tilsvarende bachelorgrad i teologi for å få opptak til emnet.

Undervisning

Regelmessige forelesninger gjennom hele semesteret. Vanligvis vil det være tolv forelesninger/seminar, men det kan bli endringer enkelte semestre.

Obligatoriske aktiviteter: To skriftlige innleveringer i Fronter, hvert på ca. 2000 ord, som så presenteres muntlig.

Eksamen

Fem dagers hjemmeeksamen 3000-4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter