TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi

Hva lærer du?

Fordypningsoppgaven er et faglig prosjekt som krever ett semesters arbeid. Studenten lærer - og viser - at hun/han kan gjennomføre et avgrenset faglig arbeid bygget på vitenskapelige forskningsmetoder. Arbeidet skal ligge innenfor en av de disipliner som teologi og religionsstudier gjerne omfatter. Studenten kan arbeide med prosjektet individuelt - eller gå inn i et fellesprosjekt med andre studenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må være tatt opp til profesjonsstudiet i teologi (cand. theol. programmet).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det må være avlagt minst 240 studiepoeng innen teologiprogrammet.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot TEOL4902 – Fordypningsoppgave i teologi (nedlagt)

Undervisning

Emnet skal godkjennes av en faglærer som tar på seg å være veileder. Emnet skal helst være godkjent i semesteret før fordypningssemesteret. Under skriving av fordypningsoppgaven blir det gitt inntil 8 timer veiledning. Det er et krav for å få levere inn fordypningsoppgaven at studenten har vært til veiledning, og at denne er godkjent som tilstrekkelig av veileder.

Hvert semester avholdes det obligatorisk oppstartseminar/skrivekurs og metode/fremleggseminar, der studenten får drøftet sin oppgave med medstudenter og lærere. Det forutsettes aktiv deltagelse på disse seminarene.

Eksamen

Fordypningsoppgave i teologi og muntlig prøve

Fordypningsoppgaven har et omfang på mellom 12000-24000 ord. Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm. Tittelbladet på oppgaven skal angi studentens navn, tittel på oppgaven, tittel og navn på veileder og teksten "Fordypningsoppgave i teologi, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet", samt semester og årstall. Oppgaven leveres i 3 eksemplarer

Alle studenter skal levere fordypningsoppgaven til DUO vitenarkiv

Det fastsettes en foreløpig karakter for det skriftlige arbeidet før den muntlige prøven. Den foreløpig karakteren for det skriftlige arbeidet vil være utgangspunktet for eventuell klage på karakterfastsettelse.

Etter at den foreløpige karakteren er gjort kjent for studenten gjennomføres en muntlig prøve på inntil 45 minutter. Studenten medbringer til den muntlige prøven en presentasjon (omfang 400 ord) av hovedproblemstillingen i oppgaven.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

 

 

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter