UTLED4224 – Ledelse og styring av utdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

Emnet behandler sentrale sider ved styring av utdanningssektoren, hva som kjennetegner skolen som organisasjon og ledelse av skolen. Det går særlig inn på hvordan utdanningssektoren i Norge styres av ulike aktører på nasjonalt og lokalt nivå, lederskap i skolen som organisasjon og hvordan norske utdanningsinstitusjoner formes av globalisering og internasjonale trender.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

 • forstår sentrale sider ved styring av utdanning og den internasjonale konteksten dette inngår i
 • har innsikt i hva som kjennetegner skolen som organisasjon, formaliserte roller, forventninger og betydningen av skolens kontekst
 • har innsikt i ledelse og profesjonalitet i utdanning som kunnskapsfelt
 • forstår hvordan ledelse er uløselig knyttet til utfoldelse av makt, legitim autoritet og tillit
 • har kunnskap om hvordan rettslige standarder oversettes og omformes til profesjonell handling lokalt
 • har innsikt i etiske dilemmaer i utøvelse av lederrollen

ferdigheter til å

 • kan vurdere sentrale aspekter ved styring og ledelse av utdanning analytisk og kritisk - både i en norsk og internasjonal sammenheng
 • kan analysere strukturelle og kulturelle trekk ved egen organisasjon
 • kan gjennomføre kritisk analyse av egen lederrolle og ledelsespraksis
 • kan lese, forstå og analysere dokumenter, faglitteratur og andre tekster
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av praksis og erfaring fra egen arbeidshverdag
 • kombinerer et rettslig og et pedagogisk skjønn for å sikre elevers rett til et godt skolemiljø og til en tilpasset opplæringssituasjon
 • kan vurdere og bidra til kvalitet og effektivitet i egen organisasjon

generell kompetanse til å

 • kan analysere spørsmål om styring av utdanningssektoren, egen organisasjon og ledelse
 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan utøve etisk dømmekraft i møte med faglige og praktiske problemstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i utdanningsledelse kan ta emnet.Det er ikke mulig å ta emnet som privatist.

Undervisning

Emnet tilrettelegger for undervisning i forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper. Emnet forutsetter deltakelse på fellessamlinger, arbeid i basisgrupper og gjennomføring av nettbasert arbeid (arbeidskrav). Det tilbys nettbasert veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % frammøte på samlinger
 • to obligatoriske arbeidskrav

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i utdanningsledelse.

Eksamen

 • Fagoppgave/kronikk i gruppe: omfang ca. 2000 ord. Kan også gjennomføres individuelt: omfang ca. 1500 ord.

For å kunne gå opp til eksamen må arbeidskravet være fullført.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er ingen begrensninger når det gjelder hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er erstattet med obligatorisk oppstartssamling for de som har tatt Veilederutdanningen ved UiO når de starter opp på UTLED4221.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.