SPED4094 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i spesifikke lærevansker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet, knyttet til spesifikke lærevansker.

Hva lærer du?

Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor du viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Kunnskaper

Emnet skal gi kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

Du skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

Profesjonell kompetanse

Du skal ha kompetanse til å gi en kritisk vurdering av forskningsarbeiders kvalitet, gyldighet og relevans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot SPED4090 – Masteroppgave

Undervisning

Veiledning:

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning ekskl. veileders tid til forberedelse og etterarbeid, inntil 12 timer når to skriver sammen. Veiledning er obligatorisk. Deler av veiledningen kan foregå i gruppe.

En student som får karakter F / Ikke bestått på masteroppgaven, kan etter søknad levere oppgaven til sensur for 2. gang - i omarbeidet utgave. Det kan samtidig søkes om inntil 4 timer veiledning.

Informasjon om veiledertildeling,veilederavtale,endring av veilederavtale etc.

Eksamen

Eksamen er innlevering av en masteroppgave.

Du velger mellom følgende former

a) En monografibasert masteroppgave skal være på minimum 22 500 ord og maksimum 30 000 ord. Når to studenter skriver oppgave sammen, skal den monografibaserte masteroppgaven minimum være 26 250 ord og maksimum 37 500 ord.

b) En artikkelbasert masteroppgave består av to deler: en «kappe» (innledning) og et artikkelutkast. Kappen skal være mellom 9 000 og 13 000 ord. Dersom to studenter skriver sammen, økes lengden med 5 000 ord. Omfanget av artikkelen vil variere med normene i de aktuelle tidsskriftene, men for de fleste tidsskrift vil omfanget ligge mellom 4 000 og 12 000 ord.

Du leverer din besvarelse som identiske filer i eksamenssystemet Inspera og i Studentweb.

Sensurering:

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon. Veileder deltar ikke i sensurmøtet.

Emnet ”SPED4010-Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk” må være bestått før oppgaven kan leveres inn for sensur.

Sensurfrist 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Dersom det tar lenger tid vil du få beskjed. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Behandlingstiden på klager på karakter på masteroppgaver er 8 uker. Dersom det tar lenger tid vil du få beskjed. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Det er ordinært ikke anledning til å skrive ny masteroppgave innenfor det samme fagområdet (disiplinen).

Evaluering av emnet

Emnet faller inn under det generelle kvalitetssikringsystemet ved ISP.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet, knyttet til utviklingshemning.