SPED4096 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet, knyttet til utviklingshemning.

Utdypende informasjon om masteroppgaven finner du her 

Hva lærer du?

Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor du viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Kunnskaper

Emnet skal gi kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

Du skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

Profesjonell kompetanse

Du skal ha kompetanse til å gi en kritisk vurdering av forskningsarbeiders kvalitet, gyldighet og relevans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot SPED4090 – Masteroppgave

Undervisning

Veiledning

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning ekskl. veileders tid til forberedelse og etterarbeid. Veiledning er obligatorisk. Deler av veiledningen kan foregå i gruppe.

En student som får karakter F / stryk på masteroppgaven, kan etter søknad levere oppgaven til sensur for 2. gang i bearbeidet utgave. Dersom du har fått F / stryk på masteroppgaven og ønsker å levere oppgaven på nytt må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved insituttet. Det kan søkes om inntil 4 timer veiledning.

Mer informasjon om veiledning og veilederavtale finner du her

Eksamen

Masteroppgaven kan leveres i to ulike formater.

  • Det tradisjonelle formatet - et samlet skriftlig arbeid som kalles en MONOGRAFI
  • En «kappe» (innledning) og et artikkelutkast som kalles en ARTIKKELBASERT MASTEROPPGAVE

Valg av oppgaveformat avgjøres i samarbeid med veileder.

Studenter på emnet plikter å sette seg inn i gjeldende retningslinjer. Gjeldende utdypende retningslinjer for masteroppgaven ligger på semestersiden. 

Du leverer din besvarelse som identiske pdf filer i eksamenssystemet Inspera og i Studentweb

Datahåndtering og personvern i studentprosjekter

For relevant informasjon om GDPR og datahåndtering se UVs nettside

Sensurering

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon. Veileder deltar ikke i sensurmøtet.

Sensurfrist 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Karakteren blir publisert i Studentweb på datoen for sensurfrist. Skriftlig begrunnelse for karakteren blir tilgjengelig i Inspera samme dato. Ved forsinkelser får studenten beskjed på epost. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Alle kandidater får skriftlig begrunnelse sammen med karakteren. 

Behandlingstiden på klager på karakter på masteroppgaver er 8 uker. Dersom det tar lenger tid vil du få beskjed. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått F / stryk, kan leveres på nytt én gang i bearbeidet form første påfølgende semester. 

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 

Forsinkelse og permisjon

Dersom du er forsinket i studiene og ikke får levert masteroppgaven til fastsatt tid, må du kontakte instituttet så tidlig som mulig.

Dersom du blir gravid eller langvarig syk i løpet av masterstudiet må du søke om permisjon. Ved permisjon må også veilederavtalen endres. Utfylt skjema for endring av veilederavtalen leveres til instituttet.

Trekk fra eksamen

Studenter på emnet har tre eksamensforsøk. Dersom du trekker deg fra eksamen etter trekkfristen bruker du et eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra innlevering er oppgitt på semestersiden. 

Evaluering av emnet

Emnet faller inn under det generelle kvalitetssikringsystemet ved ISP.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst