SPED4096 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet, knyttet til utviklingshemning.

Tips til oppgaveskriving, utdypende retningslinjer og krav til masteropgaven samt informasjon om datahåndtering, veiledning, innlevering og sensur finner du på egen nettside

Hva lærer du?

Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor du viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Kunnskaper

Emnet skal gi kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

Du skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

Profesjonell kompetanse

Du skal ha kompetanse til å gi en kritisk vurdering av forskningsarbeiders kvalitet, gyldighet og relevans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot SPED4090 – Masteroppgave

Undervisning

MOS og prosjektplan

I tredje semester av masterprogrammet følger du et masteroppgaveforberedende seminar (MOS). I løpet av MOS skal du utarbeide en prosjektplan som danner grunnlaget for masteroppgaven din.

Prosjektplan og deltakelse på MOS er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne få tildelt veileder og for å levere masteroppgaven.

Obligatorisk oppmøte

Oppmøte på MOS er obligatorisk. Ved legeerklæring tillates kun en gangs fravær.

Prosjektplanens gyldighet

En godkjent prosjektplan er gyldig i tre år. Dersom du er forsinket og prosjektplanen din er eldre enn tre år når du skal i gang med masteroppgaven må du levere en oppdatert prosjektplan for ny godkjenning. Ny prosjektplan må være godkjent av instituttet for at du skal få tildelt en veileder og kan starte arbeidet med masteroppgaven. Ta kontakt med master@isp.uio.no hvis dette gjelder deg.

Veiledning

I fjerde og siste semester av masterprogrammet, skjer arbeidet med masteroppgaven under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning per masteroppgave. Veiledningen er obligatorisk. Deler av veiledningen kan foregå i grupper.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. 

Eksamen

Du kan levere masteroppgaven i to ulike formater.

  • Som et samlet skriftlig arbeid - en monografi
  • Som artikkelbasert masteroppgave bestående av en innledning (kappe) og et artikkelutkast 

Valg av oppgaveformat avgjøres i samarbeid med veileder.

Studenter på emnet plikter å sette seg inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven:  

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgaven er elektronisk. Du leverer masteroppgaven i Inspera og til DUO i Studentweb. Du skal ikke levere et trykket eksemplar av masteroppgaven.

Sensurering

Masteroppgaven sensureres av en kommisjon bestående av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Sensorene vurderer masteroppgaven etter kriteriene spesifisert i sensorveiledningen for masteroppgaver ved Institutt for spesialpedagogikk. Sensorene skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet om karakter oppnevnes en ny kommisjon. 

Sensurfrist 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Karakteren blir publisert i Studentweb på datoen for sensurfrist. Skriftlig begrunnelse for karakteren blir tilgjengelig i Inspera samme dag. Dersom sensuren skulle bli forsinket vil du få beskjed på epost. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Alle kandidater får skriftlig begrunnelse sammen med karakteren. 

Behandlingstiden på klager på karakter på masteroppgaver er 8 uker. Dersom det tar lenger tid vil du få beskjed. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått F/ikke bestått, kan leveres på nytt én gang i bearbeidet form første påfølgende semester. 

Dersom du har fått F/ikke bestått på masteroppgaven og ønsker å levere oppgaven på nytt må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved insituttet innen fristen for semesterregistrering. Det kan søkes om inntil 4 timer veiledning.

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 

Trekk fra eksamen

Studenter på emnet har tre eksamensforsøk. Dersom du trekker deg fra eksamen etter trekkfristen bruker du et eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra innlevering er oppgitt på semestersiden. 

Forsinkelse og permisjon

Evaluering av emnet

Emnet faller inn under det generelle kvalitetssikringsystemet ved ISP.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk og engelsk