Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

Dersom du begynte å studere høsten 2003 eller senere kvalifiserer du for opptak til masterstudiet i kjemi hvis du har oppfylt ett av følgende:

Søkere med annen bakgrunn vurderes individuelt.

Det faglige fordypningskravet består av minst 60 studiepoeng kjemi, 30 studiepoeng kjemirelaterte emner, 10 studiepoeng matematikk og 10 studiepoeng fysikk.

For studenter på bachelorprogrammet i kjemi består den faglige fordypningen av KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I, KJM1121 – Uorganisk kjemi IKJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikkMBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt)KJM2400 – Analytisk kjemi IKJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi, samt 20 studiepoeng innen andre KJM-, KJM-MENA- eller MENA-emner på 3000-nivå. MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt), og FYS1001 – Innføring i fysikk må også være bestått.

Gjennomsnittskarakteren beregnes ut fra de ni emnene KJM1101, KJM1111, KJM1121, KJM1130, MBV-KJM1030, KJM2400 og KJM2601, MAT1001/MAT1100 og FYS1001/FYS-MEK1110 (til sammen 90 studiepoeng), eller tilsvarende emner fra UiO eller andre læresteder i Norge eller i utlandet

 

Søkere med utdanning fra OsloMet

Med fullført Bachelor i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi fra OsloMet må du ta minst 5 studiepoeng fysikk for å kvalifisere til opptak. Emnene du kan ta ved UiO er enten FYS1001 – Innføring i fysikk eller FYS-MEK1110 – Mekanikk.

Hvis du ellers dekker opptakskravene og det er kapasitet på masterstudiet, kan du få betinget opptak til masterstudiet i kjemi. Du må da bestå eksamen i FYS1001 eller FYS-MEK1110 i løpet av det første året på masterstudiet og vil få 6 uker utsatt frist på innlevering av masteroppgaven. Kontakt studiekonsulenten ved Kjemisk institutt hvis du har spørsmål om fordypningskrav og/eller betinget opptak.

Det anbefales å ta et fordypningsemne på 3000-nivå, eller tilsvarende, i tillegg til de fordypningsemnene som ligger i programmet. Det er anledniing til å ta emner som enkeltemnestudent ved UiO i siste året av bachelorstudiet ved OsloMet. Det er fordypningsemnene du har som avgjør hvilke studieretninger du kvalifiserer til på masterprogrammet i kjemi.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere til masterstudiet enn antall plasser, kan søkere som har gjennomført minimum 160 av bachelorgradens 180 studiepoeng gis betinget opptak. Du kan likevel ikke mangle mer enn 10 studiepoeng av fordypningsgrunnlaget, som består av minst 60 studiepoeng kjemi, 30 studiepoeng kjemirelaterte emner, 10 studiepoeng matematikk og 10 studiepoeng fysikk. Gjenværende elementer av bachelorstudiet skal inngå i det første studieåret av mastergraden.

Vær oppmerksom på at det faglige innholdet i et gitt bachelorstudium, inklusive praktiske laboratorieferdigheter, kan begrense det naturlige valget av retninger innenfor masterstudiet (se info-siden om ”Oppbygging og gjennomføring”).

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.