KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler termodynamiske grunnbegreper som energi, entalpi, entropi og Gibbs energi. Termodynamikkens tre lover, aktivitet, kjemisk likevekt, faselikevekter og fasediagrammer. Gassers, væskers og løsningers egenskaper. Kinetikk – hastighetslover og litt om reaksjonsmekanismer. Emnet er obligatorisk i kjemiprogrammet og i kjemiretningen i MENA-programmet. Det legger dessuten grunnlag for videre studier i fysikalsk kjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

• Kunne avgjøre om en fysisk eller kjemisk prosess er spontan eller ikke

• Kunne fremstille og tolke fasediagrammer for systemer bestående av inntil to komponenter

• Kunne foreta beregninger ved faselikevekter (bruke vektstangsregel)

• Kunne foreta beregninger ved red-oks-prosesser og elektrokjemiske prosesser (galvaniske celler)

• Kunne sette opp hastighetsuttrykk for reaksjoner ut fra gitt mekanisme

• Kunne gjennomføre eksperimenter i laboratorium etter en skriftlig prosedyre, og rapportere hensikt og resultater ved å føre journal, herunder gjøre feilestimater i resultater ut fra målefeil.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Du må ha fullført laboratoriekurs i minst ett av følgende emner: KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM1130:

 

For studenter som tar KJM1130 høsten 2015 eller senere gjelder at KJM1130 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

 

For studenter som tok KJM1130 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at KJM1130 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

 

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og matematikk tilsvarende MAT1100 – Kalkulus eller MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet er basert på fire ulike undervisningsformer:

 • 39 timer forelesninger
 • 42 timer øvelser
 • Obligatorisk laboratorieundervisning. I et laboratoriekurs bestående av 4 separate øvelser (til sammen 20 timer) får studentene arbeide med sentrale problemstillinger i emnet. Merk at labkurs i KJM1130 går i alternerende uke med labkurs i KJM1121 for de som tar begge kursene.
 • 1 obligatorisk innleveringsoppgave.

Laboratoriekurs og en obligatorisk innlevering må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen eller laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1130:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1130.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%.

For å kunne gå opp til eksamen må laboratoriekurset og den obligatoriske innleveringsoppgaven være godkjent.

Hjelpemidler

Ved midtveisveiseksamen: lommekalkulator. Ved avsluttende eksamen: lommekalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet evalueres høsten 2008.

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I så fall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Emnet het tidligere bare KJM1130 Fysikalsk kjemi I, men heter KJM1130 Fysikalsk kjemi I - thermodynamics and kinetics fra og med høsten 2013.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk