KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Finnes egentlig fornybar energi? For å forstå samspillet helt ned på molekylnivå og helt opp til globale klimaendringer, trenger vi fysikalsk kjemi.

Emnet gir en innføring i termodynamikkens grunnleggende prinsipper og egenskaper, slik som energi, entalpi, entropi og Gibbs fri energi. Emnet tar utgangspunkt i eksempler fra alle kjemiens grener, fra cellens energifabrikker til atmosfærekjemi. Vi vil gå gjennom termodynamikkens tre lover, aktivitet, kjemisk likevekt, faseoverganger og fasediagrammer, samt egenskaper til faste stoffer, gasser, væsker og løsninger. Videre introduserer emnet kjemisk kinetikk, hastighetslover og reaksjonsmekanismer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du avgjøre om en fysisk eller kjemisk prosess er spontan eller ikke
 • kan du fremstille og tolke fasediagrammer for systemer bestående av inntil to komponenter
 • kan du foreta beregninger ved faselikevekter (bruke vektstangsregel)
 • kan du foreta beregninger ved red-oks-prosesser og elektrokjemiske prosesser (galvaniske celler)
 • kan du sette opp hastighetsuttrykk for reaksjoner ut fra gitt mekanisme
 • kan du gjennomføre eksperimenter i laboratorium etter en skriftlig prosedyre, og rapportere hensikt og resultater ved å føre journal, herunder gjøre feilestimater i resultater ut fra målefeil

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført laboratoriekurs i minst ett av følgende emner: KJM1101 – Generell kjemi, KJM1100 – Generell kjemi (videreført), KJM1121 – Uorganisk kjemi I, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM1130:

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) eller KJM1101 – Generell kjemi og matematikk tilsvarende MAT1100 – Kalkulus eller MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet er basert på fire ulike undervisningsformer:

 • Forelesninger
 • Gruppeundervisning/Diskusjonsgrupper
 • Regneverksted
 • Obligatorisk laboratorieundervisning. I et laboratoriekurs bestående av 4 separate øvelser (til sammen 20 timer) får studentene arbeide med sentrale problemstillinger i emnet. Merk at laboratoriekurset i KJM1130 går i alternerende uke med laboratoriekurset i KJM2400 – Analytisk kjemi I, for de som tar begge emnene.
 • 1 obligatorisk innleveringsoppgave (kan bli delt inn i deloppgaver)

Laboratoriekurs og obligatorisk innlevering må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen eller laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1130:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1130.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering.

Laboratoriekurset og den obligatoriske innleveringsoppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 09:28:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk