KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler termodynamiske grunnbegreper som energi, entalpi, entropi og Gibbs energi. Termodynamikkens tre lover, aktivitet, kjemisk likevekt, faselikevekter og fasediagrammer. Gassers, væskers og løsningers egenskaper. Kinetikk - hastighetslover og litt om reaksjonsmekanismer. Emnet er obligatorisk i MMB-KJEMI og i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor). Det legger dessuten grunnlag for videre studier i fysikalsk kjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne avgjøre om en fysisk eller kjemisk prosess er spontan eller ikke
 • kunne fremstille og tolke fasediagrammer for systemer bestående av inntil to komponenter
 • kunne foreta beregninger ved faselikevekter (bruke vektstangsregel)
 • kunne foreta beregninger ved red-oks-prosesser og elektrokjemiske prosesser (galvaniske celler)
 • kunne sette opp hastighetsuttrykk for reaksjoner ut fra gitt mekanisme
 • kunne gjennomføre eksperimenter i laboratorium etter en skriftlig prosedyre, og rapportere hensikt og resultater ved å føre journal, herunder gjøre feilestimater i resultater ut fra målefeil

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført laboratoriekurs i minst ett av følgende emner: KJM1101 – Generell kjemi, KJM1100 – Generell kjemi (videreført), KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), eller KJM1111 – Organisk kjemi I

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM1130:

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og matematikk tilsvarende MAT1100 – Kalkulus eller MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet er basert på fire ulike undervisningsformer:

 • Forelesninger
 • Gruppeundervisning/Diskusjonsgrupper
 • Regneverksted
 • Obligatorisk laboratorieundervisning. I et laboratoriekurs bestående av 4 separate øvelser (til sammen 20 timer) får studentene arbeide med sentrale problemstillinger i emnet. Merk at labkurs i KJM1130 går i alternerende uke med labkurs i KJM2400 for de som tar begge kursene.
 • 1 obligatorisk innleveringsoppgave (kan bli delt inn i deloppgaver)

Laboratoriekurs og obligatorisk innlevering må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen eller laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1130:

 • HMS0503 - Laboratoriesikkerhet eller MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt)
 • HMS0505 - El-sikkerhet eller MNHMS0015ES - Innføring i el-sikkerhet (nedlagt)

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1130.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100% ved sensurering.

Laboratoriekurset og den obligatoriske innleveringsoppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ved avsluttende eksamen: kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom du ønsker engelsk tekst på eksamensoppgaven må du sende søknad til Kjemisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 13:16:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk