STK4021 - Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kombinering av ulike datakilder og andre typer informasjon blir stadig viktigere i ulike typer analyser. Hierarkiske modeller og Bayesianske tilnærminger har vist seg særdeles nyttige i slike sammenhenger. Bayesianske tilnærminger er sterkt knyttet til statistiske beregningsmetoder, og spesielt Monte Carlo-teknikker. Emnet presenterer de generelle Bayesianske prinsipper, og beregning av aposteriorifordelinger via Bayes’ formel. Bayesianske metoder blir diskutert i forhold til ikke-Bayesianske metoder, herunder også
empiriske Bayesmetoder. Ulike beregningsmetoder blir diskutert og illustrert på reelle problemer og data. Spesielt vil  asymptotiske tilnærminger, Monte Carlo-metoder og Markovkjede-Monte Carlo-metoder bli tatt opp.

Hva lærer du?

Grunnlaget for Bayesiansk analyse, hvordan bruke Bayesianske metoder i praksis, beregningsmetoder i komplekse modeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.