Protokoll fra møte nr. 3/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 14.45

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Idar kreutzer deltok ikke på O-sak 5, 6, 7 og 8 og V-sak 4

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Lars Oftedal, Ellen Johanne Caesar og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: D-sak 1, O-sak 3, O-sak 1, O-sak 2, V-sak 2, V-sak 3, O-sak 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 4

Saker til behandling i lukket seminar

Diskusjonssaker


D-SAK 1: Humaniorastrategi for UiO

Dekan på Det humanistiske fakultet, Frode Helland, redegjorde for saken.

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.


Orienteringssaker


O-SAK 3 Status Livsvitenskapsbygget

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 14

Saksnr.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Risikostyring og konsekvenser av korona

Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen  informerte.

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved Universitetet i Oslo

IT-direktør Lars Oftedal informerte.

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 2 Retningslinjer for forlengelse av midlertidige forskere i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon eller sykefravær

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/10265

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer for forlengelse av midlertidige stillinger for forskere»

Følgende justering ble gjort:

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer for forlengelse av midlertidige stillinger for forskere", med de endringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Videreføring av UiO: Livsvitenskap

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen informerte om evalueringen av UiO: Livsvitenskap.  Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Presentasjon lagt frem i møtet

Saksnr.

Forslag til vedtak:

1. Satsingen UiO: Livsvitenskap videreføres til 2025. Dette innebærer at grunnfinansiering, midler til rekrutteringsstillinger og satsingstildeling videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Oppfølging av masterplan for universitetets IT – status per april 2020

IT-direktør Lars Oftedal informerte.

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Kommunikasjonsarbeid ved UiO - Digital kanalstrategi for UiO

Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné informerte.

Presentasjon lagt frem i møtet

Saksnr. 2019/14641

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.


Ordinære saker


V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Protokollen ble godkjent.


 

Publisert 5. mai 2020 15:30 - Sist endret 5. mai 2020 15:32