Protokoll fra møte 11/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 16.15.

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka 

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Johannes Falk Paulsen, John Skogen, Hanna Ekeli, Kristel Skorge og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8, O-sak 1, V-sak 9, I-sak 1, V-sak 9, V-sak 7, O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5, I-sak 2, V-sak 11

Rektor Svein Stølen og universitetsirektør Arne Benjaminsen deltok ikke på O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5.

Idar Kreutzer deltok ikke på  V-sak 1 og 2.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Rektor og prorektor inhabile på V-sak 2. Styremedlem Anne-Marie Engel ledet møtet under denne saken.


V-SAK 2 Forslag til tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyre våren 2021

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23


V-SAK 3 Klage over vedtak om avvisning

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23, jfr. § 13, jfr. Fvl §13


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 2. kvartal 2020

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2020 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Fordeling 2021

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar:

  1. Tildelingen til enhetene økes med 20 mill. kroner som følge av justert sats for lønns- og prisstigning i 2021.
  2. Det avsettes 43 mill. kroner for å kunne imøtekomme deler et forventet inntektstap ved museene og OD i 2021.
  3. Det prognostiserte inntektstapet ved museene og OD i 2020, totalt 66,4 mill. kroner, foreslås dekket inn slik i 2021:
  1. Museene og OD må selv dekke inn 20% av inntektstapet, samlet 13,3 mill. kroner
  2. Universitetsstyrets reserve belastes 10 mill. kroner
  3. Reduksjonen i kostnader knyttet til DFØ 6 mill. kroner
  4. Forskuttering av mindreforbruk energimidler i 2020 12,1 mill. kroner
  5. Enhetene bidrar med en andel av deres økte handlingsrom i 2021, 25 mill. kroner
  1. Nye prioriteringer, samlet beløp 81 mill. kroner, i 2021 i samsvar med saksfremlegget.
  2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2021 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Budsjettinnspill 2022

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2020/9969

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2022.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Ressurssituasjonen ved Examen philosophicum (ex.phil)

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken. Dekan Frode Helland supplerte.

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Forslag til policy for universitetets museer

Museumsdirektør Håkon Glørstad redegjorde for saken.

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Policy for Universitetet i Oslos museer.

Det ble gjort en justering av vedtaksforslaget:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Posisjonsdokument for UiOs museer.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/14324

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Vedtekstendringer for CICERO Senter for klimaforskning

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og forskningsdirektør Kristel Skorge redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/7906

Forslag til vedtak:

Universitetet i Oslo slutter seg til vedtektsendringene for CICERO

Enstemmig vedtatt.

 Saksdokumenter:


V-sak 10 Revisjon av UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.

Saksnr.

Vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret støtter UiOs forslag til revidert utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Enstemmig vedtatt

 Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med reduksjon av  klimagassutslipp

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og prosjektleder Eva Helene Mjelde informerte.

Saksnr.

 Saksdokumenter:


Orienteringssaker

O-SAK 1 Halvårsrapport 2020 Enhet for internrevisjon

Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.

Saksnr. 

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Status bygg- og eiendomssaker

Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.

Saknr. 2019/

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 19/20

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.

Saksnr. 2020/1007

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen orienterte.

Saknr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Eventuelt

Rektor Svein Stølen orienterte fra dagens møte med Kunnskapsdepartementet. 


Ordinære saker


V-sak 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokoll for inneværende møte.

Enstemmig vedtatt.

 

Publisert 21. okt. 2020 16:17 - Sist endret 21. okt. 2020 16:37