80-gruppe – Kulturhistorie (80KULH2)

Om emnegruppen

Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Hvordan er sykdom blitt forklart? Hvorfor trodde folk på hekser og trolldom? Hvordan forholder vi oss til naturen og det naturlige? Hva betyr tingene vi omgir oss med for hvordan vi lever?

Faget er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske dimensjonen i faget dreier seg om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger.

Studenten vil i løpet av studiet tilegne seg kunnskap om kulturhistoriefagets fem sentrale tema:

  • materialitet
  • praksis og kunnskap
  • forestillingsverden, religion og mentalitet
  • fortellinger
  • tradisjon og temporalitet

Sentrale begrepspar er folk og elite, kunnskap og praksis, muntlighet og skriftlighet, natur og kultur. Faget arbeider i hovedsak med vestlig kultur i periodene fra ca 1500 til i dag.

80-gruppen i kulturhistorie består av fem obligatoriske 10-sp-emner der tre av disse bygger på hverandre. De to siste obligatoriske emnene tar for seg fortelling og tradisjon og materiell kultur. Resten av gruppen bygges opp av tre 10-sp-emner som studenten velger fra listen nedenfor.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg en oversikt over sentrale kulturhistoriske problemstillinger og kunnskap om fagets forskningsperspektiver. De valgfrie emnene gir mulighet til å lære mer om bestemte tema som for eksempel fortelling, materiell kultur, byggeskikk eller forholdet mellom mennesker og dyr. I det obligatoriske emnet som avslutter 80-gruppen, får studenten prøve ut sin kunnskap gjennom en selvstendig undersøkelse.

Emner i emnegruppen

Fra høst 2014

Obligatoriske emner:

30 sp velges blant følgende emner:

På emnesiden for hvert emne vil det bli spesifisert når emnet går.

KULH2091 – Kulturhistorisk formidlingsemne anbefales å tas i 5. semester dersom du ikke tar et semester i utlandet.

Studenter som har KULH2070 – Fortelling og kultur (nedlagt) eller KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (nedlagt) fra tidligere trenger ikke å ta  KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (nedlagt) ogKULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (nedlagt).

For studenter som kommer fra Programmet i tverrfaglige kjønnsstudier består 80-gruppen av 50 sp obligatoriske emner, hvor emnene KFL2041 - Integreringsemne og KULT2100 - Kjønn og kultur inngår som obligatoriske.

 

 

Fra høst 2009 til høst 2014

Obligatoriske emner:

Og i tillegg ett av to følgende 20-sp emner (gjelder fra høst 08):

30 sp velges blant følgende emner:

Nedlagte emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til Masterprogram i Europeisk kultur og Museologi og kulturavstudier