80-gruppe – Balkansk områdekunnskap (80OMR-BALK)

Om emnegruppen

Emnegruppen tar ikke opp nye studenter og tilbys kun studenter med opptak til og med høsten 2010. Studenter tilknyttet emnegruppen kan få overgang til 100-gruppe i BKS.

Denne 80-gruppen utgjør den faglige fordypningen på bachelorprogrammet for europeiske og amerikanske studier, studieretning Balkan,med fordypning i områdestudier (modell 1)

Utviklingen på Balkan har hatt stor betydning for europeisk historie i den aller nyeste perioden, og har blant annet ført til at store grupper fra området har bosatt seg i Norge. Det er derfor et betydelig behov for kunnskap om Balkan innenfor mange sektorer av samfunnslivet (undervisning, innvandring, hjelpearbeid, utenrikspolitikk). De landene som omfattes er: Albania, Bulgaria, Hellas, det tidligere Jugoslavia og Romania.


Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført denne emnegruppen skal studentene være i stand til å forstå og forklare hovedtrekkene ved Balkans historie og viktige sider ved samfunnsforholdene, med særlig vekt på nasjonale forhold og minoriteter. Studiet bidrar dermed til økt forståelse av konfliktene i området. Studentene vil også ha tilegnet seg kunnskaper om bosnisk/serbisk/kroatisk språk og litteraturhistorie, og kjenne de sentrale tekstene i områdets litterære tradisjon. Det legges vekt på forholdet mellom litteratur og samfunn.

Balkan ligger i skjæringspunktet mellom Europa og Asia, og kunnskaper om Balkan gir grunnlag for en dypere forståelse av kulturmøtet mellom de to verdensdelene.

Studentene skal i løpet av 80-gruppen ha skrevet en bacheloroppgave og har dermed utviklet evne til å velge ut, avgrense og problematisere et tema, og skal kunne gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 3 obligatoriske emner i historie, samfunn og kultur i Sørøst-Balkan og det tidligere Jugoslavia, på grunnivå (1000-nivå) og fordypningsnivå (2000-nivå). Oppgaveemnet (SEU3010, 10 sp) er også obligatorisk, og taes fortrinnsvis i siste semester. Utover dette velger studentene 30 sp blant emner i språk, litteratur og samfunn. De siste 10 studiepoengene skal velges blant emner i russiske eller sentraleuropeiske omrdestudier eller religion.


Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i bosnisk, kroatisk, serbisk kulturkunnskap. Etter søknad kan et annet balkanspråk, normalt etter studier i utlandet, godkjennes som del av 80-gruppen, men dette kvalifiserer ikke til mastergraden i BKS-kulturkunnskap.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Inntil 30 studiepoeng velger du blant følgende emner:

Du velger 10 studiepoeng blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet