HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet

Kort om emnet

Dette emnet er forbeholdt studenter fra lektorprogrammet. Forelesningene er de samme som på HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid, men særemneundervisningen er tilpasset lektorprogrammet.

Emnet gir deg en innføring i hvordan historikere forstår sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og verdenshistorie fra ca. 1800 til vår tid. Emnet kombinerer studium av langvarige historiske perioder og store geografiske områder, med konsentrerte dypdykk i mer avgrensede historiske tema.

Emnet belyser politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp og ser dem i sammenheng med hverandre. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i særemnegrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Særemneundervisning:

  • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning. I særemneundervisningen får du undervisning innenfor to ulike temaer, hvor ett tema undervises i første halvdel av semesteret og ett tema undervises i den andre halvdelen.
  • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
  • Oversikt over hvilke særemnegrupper og temaer som tilbys for ditt semester finner du på HIS1400L's semesterside. Hver gruppe har to forhåndsvalgte temaer. 
  • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppene du har prioritert.
  • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning. Det er ikke mulig å skifte særemnegruppe i løpet av semesteret.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng med alle emner med emnekode HIS13xx. Dette vil si alle nedlagte 1000-emner innenfor nyere verdens-, europeisk, global og norsk historie.

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Du må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som du tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH om du er i tvil.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger i emnets fellespensum og særemneundervisning som tar opp begrensede problem- og forskningsfelt fra nyere norsk, europeisk og/eller verdenshistorie. Du får undervisning i to ulike særemner, hvor ett særemne går i første halvdel av semesteret og ett særemne i den andre halvdelen.

Dere vil bli delt inn i smågrupper bestående av fire til seks studenter. Smågruppene forventes å arbeide sammen minst to timer i uka med oppgaver som gis av forelesere og seminarledere.

Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være bestått for at du skal kunne levere eksamen i emnet.

Eksamen

Mappeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet vil gå for første gang våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte særemner undervises på engelsk.