HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forelesningene i dette emnet følger deler av forelesningene i HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid, men emnet har egen særemneundervisning.

Emnet gir deg en innføring i hvordan historikere forstår sentrale utviklingstrekk i europeisk og global historie fra ca. 1800 til vår tid. Emnet kombinerer studiet av langvarige historiske perioder og store geografiske områder, med konsentrerte dypdykk i et mer avgrenset historisk tema.

Emnet belyser politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp og ser dem i sammenheng med hverandre. 

Emnet er delt i fellesundervisning og særemneundervisning. Fellesundervisningen består av forelesninger etterfulgt av gruppearbeid knyttet til forelesningene. Gruppearbeidet blir fulgt opp av instituttets læringsassistenter. Særemneundervisningen er seminarundervisning hvor det blir undervist i et begrenset problem- og forskningsfelt fra nyere europeisk og/eller global historie. Du får særemneundervisning i ett utvalgt tema.

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i verden og Europa i nyere tid.
 • Du lærer deg å forstå og formulere historiske sammenhenger mellom politikk, økonomi og kultur.
 • Du får innsikt i et problem- og forskningsfelt som står sentralt i nyere europeisk og/eller global historie.
 • Du lærer deg å lese og tolke kilder.
 • Du lærer å skrive historiefaglige essayer
 • Du øver opp din evne til historisk forståelse og problematisering.
 • Du kan forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom muntlige og skriftlige framlegg.
 • Du blir fortrolig med faglige diskusjoner innenfor historiefaget.
 • Du får innsikt i noen av historiefagets metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på studieprogrammet Internasjonale studier eller 40-gruppen i Europastudier (40-EURO).

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i særemnegrupper krever undervisningsopptak på emnet. 

Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Oversikt over hvilke/hvilket særemne(r) som tilbys for ditt semester finner du på HIS1410INTERs semesterside.
 • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppen du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning. Det er ikke mulig å skifte særemnegruppe i løpet av semesteret.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5-10 studiepoeng med alle emner med emnekode HIS13xx. Dette vil si alle nedlagte 1000-emner innenfor nyere verdens-, europeisk, global og norsk historie.

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Du må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som du tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH om du er i tvil.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger i emnets fellespensum og særemneundervisning som tar opp et begrenset problem- og forskningsfelt fra nyere europeisk og/eller global historie. 

Dere vil bli delt inn i smågrupper bestående av fire til seks studenter. Smågruppene skal arbeide sammen med oppgaver gitt i av foreleserene. Smågruppene har fast møtetid etter forelesningene. Se timeplanen for tidspunkt og sted. Smågruppene blir veiledet av instituttets læringsassistenter.

Obligatorisk aktivitet:

For å kunne levere inn eksamen i emnet er du nødt til å bestå følgende obligatoriske aktiviteter:

 • En muntlig presentasjon i særemnet.
 • Innlevering av en skriftlig individuell oppgave knyttet til særemnet. Oppgaven blir kommentert av faglærer og er en del av mappeeksamen i emnet.
 • Gruppeinnleveringer: Hver uke det er forelesning skal hver smågruppe jobbe med en oppgave gitt av foreleser. En læringsassistent vil møte smågruppene hver uke for å hjelpe til med fasilitering av gruppene. Fem eller seks smågrupper møter sin læringsassistent fast i et seminarrom hver uke for å arbeide med oppgavene. Oppgavene skal leveres inn ukentlig og ha et omfang på mellom en halv side og to sider ved innlevering. Du skal velge to av oppgavene som skal inngå i mappeeksamen. Oppgavene kan bearbeides helt frem til innleveringen av mappen. Mappeeksamen skal leveres individuelt.

Det er obligatorisk å møte i første særemneundervisning.

Det er obligatorisk å delta i smågruppearbeidet. Deltagelse i smågruppearbeidet forutsetter at man er tilstede i forelesningene, i de faste smågruppemøtene og i møtene med læringsassistentene. 

Alle obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være bestått for at du skal kunne levere mappeeksamen i emnet. Du/dere må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i obligatoriske aktiviteter og frister.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med arbeider gjort gjennom semesteret. Mappen blir gitt karakter etter en helhetlig vurdering av innholdet.

Mappen består av tre arbeider:

 • En individuell skriftlig oppgave knyttet til særemnet.
 • To av oppgavene som smågruppene har arbeidet med i løpet av semesteret. Du kan selv velge hvilke to oppgaver du ønsker å bruke i mappen.

I særemneoppgaven skal ha et omfang på 6-8 sider, og de ulike smågruppeoppgavene skal ha et omfang på 0,5-2 sider.

Mappens samlede omfang skal være 8-12 sider normalsider à 2300 tegn uten mellomrom (ca. 18 400  - 27 600 tegn uten mellomrom).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet vil gå for første gang våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte særemner undervises på engelsk.