HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forelesningene i dette emnet følger deler av forelesningene i HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid, men emnet har egen særemneundervisning.

Emnet gir deg en innføring i hvordan historikere forstår sentrale utviklingstrekk i europeisk og global historie fra ca. 1800 til vår tid. Emnet kombinerer studiet av langvarige historiske perioder og store geografiske områder, med konsentrerte dypdykk i et mer avgrenset historisk tema.

Emnet belyser politiske, økonomiske og sosiale utviklingsforløp og ser dem i sammenheng med hverandre. 

Emnet er delt i fellesundervisning og særemneundervisning. Fellesundervisningen består av forelesninger etterfulgt av gruppearbeid knyttet til forelesningene. Gruppearbeidet blir fulgt opp av instituttets læringsassistenter. Særemneundervisningen er seminarundervisning hvor det blir undervist i et begrenset problem- og forskningsfelt fra nyere europeisk og/eller global historie. Du får særemneundervisning i ett utvalgt tema.

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om de viktigste sidene ved den historiske utviklingen i verden og Europa i nyere tid.
 • Du lærer deg å forstå og formulere historiske sammenhenger mellom politikk, økonomi og kultur.
 • Du får innsikt i et problem- og forskningsfelt som står sentralt i nyere europeisk og/eller global historie.
 • Du lærer deg å lese og tolke kilder.
 • Du lærer å skrive historiefaglige essayer
 • Du øver opp din evne til historisk forståelse og problematisering.
 • Du kan forholde deg aktivt og kritisk til pensum og utvikle din evne til akademisk arbeid gjennom muntlige og skriftlige framlegg.
 • Du blir fortrolig med faglige diskusjoner innenfor historiefaget.
 • Du får innsikt i noen av historiefagets metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på studieprogrammet Internasjonale studier eller 40-gruppen i Europastudier (40-EURO).

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i særemnegrupper krever undervisningsopptak på emnet. 

Særemneundervisning:

 • Alle studenter må melde seg opp til særemneundervisning.
 • Oppmelding til særemner skjer i StudentWeb samtidig med emneoppmeldingen. 
 • Oversikt over hvilke/hvilket særemne(r) som tilbys for ditt semester finner du på HIS1410INTERs semesterside.
 • Du er dessverre ikke garantert å få plass på særemnegruppen du har prioritert.
 • Bytte av særemnegruppe vurderes kun dersom undervisningstidspunktet kolliderer med annen obligatorisk undervisning. Det er ikke mulig å skifte særemnegruppe i løpet av semesteret.

En beskrivelse av særemnene finner du på semestersiden (klikk på riktig semester/år øverst på denne siden)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper også 5-10 studiepoeng med nedlagte emner i alle emner innenfor nyere verdens-, europeisk og global historie. Dette vil si de fleste nedlagte 1000-emner med emnekode HIS13xx.

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Du må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som du tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH om du er i tvil.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger i emnets fellespensum og særemneundervisning som tar opp et begrenset problem- og forskningsfelt fra nyere europeisk og/eller global historie. 

Dere vil bli delt inn i smågrupper bestående av fire til seks studenter. Smågruppene skal arbeide sammen med oppgaver gitt i av foreleserene. Smågruppene har fast møtetid etter forelesningene. Se timeplanen for tidspunkt og sted. Smågruppene blir veiledet av instituttets læringsassistenter.

Obligatorisk aktivitet:

For å kunne levere inn eksamen i emnet er du nødt til å bestå følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Oppmøte første smågruppemøte
 • En muntlig presentasjon i særemnet.
 • Innlevering av en skriftlig individuell oppgave knyttet til særemnet. Oppgaven blir kommentert av faglærer og er en del av mappeeksamen i emnet. Førsteutkastet må være minst 2000 ord.
 • Gruppeinnleveringer: Hver smågruppe skal omtrent annenhver uke jobbe med en oppgave gitt av foreleser, se timeplan for nærmere informasjon. En læringsassistent vil møte smågruppene hver uke for å hjelpe til med fasilitering av gruppene. Fem eller seks smågrupper møter sin læringsassistent fast i et seminarrom for å arbeide med oppgavene. Oppgavene skal ha et omfang på mellom en halv side og to sider ved innlevering. 

Det er obligatorisk å møte i første særemneundervisning.

Det er obligatorisk å delta i smågruppearbeidet. Deltagelse i smågruppearbeidet forutsetter at man er tilstede i forelesningene, i de faste smågruppemøtene og i møtene med læringsassistentene. 

Alle obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være bestått for at du skal kunne levere mappeeksamen i emnet. Du/dere må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i obligatoriske aktiviteter og frister. 

Dersom du har gjennomført og fått godkjent gruppeinnleveringer, må du ikke delta i smågruppearbeidet igjen. Merk at det som skal inngå i eksamensmappen vil basere seg på inneværende semesters smågruppeoppgaver, og det kreves at du setter deg inn i disse. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte ved sykdom e.l.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med arbeider gjort gjennom semesteret. Mappen blir gitt karakter etter en helhetlig vurdering av innholdet.

Mappen består av to arbeider:

 • En individuell skriftlig oppgave knyttet til særemnet.
 • En individuell skriftlig oppgave fra fellesdelen av pensum som gis mot slutten av semesteret. Oppgaven er knyttet til en av smågruppeoppgavene som er gitt i løpet av semesteret.

I mappen skal særemneoppgaven ha et omfang på maksimalt 2800 ord, inklusivt fotnoter. Oppgaven fra fellespensum skal ha et omfang på 2000 ord, inklusivt fotnoter. Bruk Times New Roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Referanser og tabeller teller ikke med i ordtellingen.

Mappen skal ikke overskride maksimalt 4800 ord, inklusivt fotnoter. Referanser og tabeller teller ikke med i ordtellingen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser i historie

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet vil gå for første gang våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte særemner undervises på engelsk.