Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter et skriftlig arbeid innenfor et bestemt område av filosofien. Tema og problemstilling velges i samråd med en faglærer som også vil fungere som veileder. Det vil kun være mulig å velge et tema innenfor et av de områdene det undervises i på programmet på 2000-nivå det gitte semesteret.

Da bacheloroppgaven er et selvstendig faglig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet anbefaler vi at emnet tas i siste eller nest siste semester av studiet

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du ha

  • utviklet dine skriveferdigheter og lært deg å redegjøre for og sortere relevante argumenter, samt å skrive strukturert og ryddig
  • lært deg å formulere en problemstilling og å søke etter relevant faglitteratur
  • utviklet evne til å kritisk vurdere ulike kilder
  • opparbeidet evne til å arbeide systematisk, og å planlegge, organisere og ferdigstille et større arbeid innenfor en frist.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB! Du må ha studieplass på Filosofi (studieretning) ved UiO, og ha fullført de obligatoriske innføringsemnene, for å få opptak til emnet.

Overlappende emner

Du kan ikke skrive bacheloroppgaven i et 2000-emne du allerede har avlagt eksamen i da disse vil overlappe med 10 studiepoeng. Du kan heller ikke avlegge ordinær eksamen i det 2000-emnet du skriver din bacheloroppgaven innenfor.

Undervisning

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av faglærer på ett av 2000-emnene som tilbys det aktuelle semesteret. Tema for oppgaven velges i samråd med den enkelte faglærer som også vil fungere som din veileder. Du har anledning til å følge undervisningen på 2000-emnet som dekker det området du skriver innenfor.

Du vil få opptil 2,5 timer med aktiv veiledning. Det vil i tillegg arrangeres 2 fellessamlinger i begynnelsen av semesteret.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

Det er obligatorisk å levere et førsteutkast til oppgaven i midten av semesteret. Utkastet skal være på minimum 5 sider à ca 2300 tegn og du vil motta kommentarer på utkastet. Dersom du ikke leverer førsteutkast får du eksamensmeldingen din trukket og mister muligheten til å levere endelig oppgave. Frist for innlevering av førsteutkast er ca 25. april i vårsemestret og ca 15. november i høstsemestret. Høsten 2020 er fristen 16. november. Utkastet skal leveres i Canvas.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Bacheloroppgave på 18-20 sider  à  2300 tegn ikke medregnet litteraturliste. Oppsettet skal være 12 pkt Times New Roman, linjeavstand 1 ½. Oppgaven leveres i Inspera.

Du tar utgangspunkt i pensumlisten til det aktuelle 2000-emnet som dekker det området du skriver om. I tillegg skal du legge opp et selvvalgt pensum på 500-800 sider som må godkjennes av veileder innen oppgitt frist. Fristen for dette blir publisert på semestersidene.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at studenten får avlegge eksamen. Aktivitetene er kun gyldige i ett semester.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk