Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet omhandler fremveksten av den kristne ikonografi i katakomber, sarkofager og monumentalutsmykning av kirkene i Roma og Ravenna. For masterstudentene legges det opp til fordypninger i disse feltene.

Ekskursjonen til Italia foregår i uke 11-12. Detaljert program kommer senere.  

Merk at undervisningsstart for dette emnet er i uke 3.

Hva lærer du?

Gjennom å ta dette emnet vil du:

  • får grunnleggende kjennskap til og forståelse av fremveksten av den kristne ikonografi ca. 250–850, med hovedvekt på monumentene i Roma og Ravenna.
  • kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.
  • oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst

Undervisning

Undervisningen skjer i form av digitale forelesninger og seminarer. Ekskursjon til Italia kan forekomme. Hvis emnet har ekskursjon må du regne med lange dager på ekskursjon, til tider i ulendt terreng. 

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Aktiv deltakelse i forelesning og seminar
  • 5-10 minutters muntlig referat av semesteroppgaven

Du skal skrive en semesteroppgave der tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt. i Canvas eller på e-post. Du bør velge semesteroppgavetema så snart som mulig. Utkast til semesteroppgavene vil diskuteres i plenum i seminarer. Studentene blir oppmuntret til å kommentere hverandres utkast og gi hverandre konstruktiv kritikk og råd.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4009 er en semesteroppgave.

Omfanget på oppgaven skal være 8 - 12 sider à 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Oppgaven skal leveres inn i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgave.

Du skal skrive en semesteroppgave der tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt. i Canvas eller på e-post. Du bør velge semesteroppgavetema så snart som mulig.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven. 

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Hvis emnet har undervisning i Italia er antall deltakere er maksimum 15, minimum 5.

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Roma og opphold i Italia. Det norske institutt i Roma har avtaler med private utleiere som kan kontaktes. Send epost til Mona E. Johansen, post@roma.uio.no for informasjon.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

__________________

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan komme endringer i undervisning og eksamen. Følg med i Canvas for informasjon om undervisningen og eksamen.