Kort om emnet

Emnet gir en presentasjon av fransk prosalitteratur fra det 17. århundre frem til i dag og en innføring i litteraturhistorie, elementær litteraturteori og tekstanalyse. Sammenhengen mellom litteraturen og dens samfunnsmessige kontekst blir også behandlet. Undervisningen skal bidra til å forbedre studentenes evne til å forstå fransk og uttrykke seg på fransk skriftlig og muntlig.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, skal du:

  • ha grundig kjennskap til et mindre antall franske prosaverk fra tiden etter det 16. århundre
  • ha kjennskap til fransk prosalitteraturs historie fra det 17. århundre til i dag
  • kunne foreta litterære analyser og anvende et relevant begrepsapparat
  • kunne sette litteraturen inn i en større sammenheng
  • kunne bruke franskspråklig sekundærlitteratur og skrive om litteratur på fransk
  • kunne delta i samtaler om litteratur på fransk
  • være fortrolig med regler for kildebruk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningsdelen er åpen for alle. Seminardelen forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå I eller nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at du selv kan teste om du har tilstrekkelige forkunnskaper for å følge undervisningen i dette emnet. Du bør oppnå min. 50 % riktige svar for å følge undervisningen.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere én oppgave på 2 sider à 2300 tegn uten mellomrom, skrevet på fransk og i tillegg ha en muntlig prøve. Ved behov kan den muntlige prøven erstattes av en skriftlig oppgave. Faglærer må godkjenne obligatorisk aktivitet før fremstilling til eksamen. Hvis du trenger utsettelse på grunn av sykdom, må du søke om det.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på fransk. Kandidaten skal ha en samtale med to sensorer. Samtalen skal handle om tekstene som er behandlet og relevant litteraturhistorie knyttet til disse tekstene.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og muntlige ferdigheter.

Sensorveiledninger.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Ved kapasitet gis emnet også i høstsemesteret

Eksamen

Hver vår

Ved kapasitet gis emnet også i høstsemesteret

Undervisningsspråk

Fransk