Kort om emnet

Dette emnet behandler morfologi i spansk språk, og gir også en kort, grunnleggende innføring i syntaks. Emnet tar for seg sentrale deler av spansk grammatikk, blant annet bruk av verb i indikativ, adjektiver, determinativer, pronomener og artikler.

Hva mener vi når når vi sier, for eksempel, Line ganaba la carrera eller når vi sier Line ganó la carrera? Hvorfor sier vi Ole Ivar es mi amigo og ikke Ole Ivar está mi amigo? Og hvorfor kan noen adjektiver på spansk plasseres både foran og etter substantivet: un hotel grande - un gran hotel? Disse spørsmålene kan du svare på etter at du har fullført dette emnet.

Emnet er ikke et språkkurs for viderekomne i spansk. Se informasjon under Forkunnskaper for diagnostisk test i spansk og mer informasjon om hva du må kunne før du tar dette emnet.

I Spanskportalen finner du støttemateriell. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

 • kan du gjøre rede for og analysere alle ordklasser i spansk språk
 • har du fått teoretisk innsikt i vesentlige konstruksjoner i spansk, som for eksempel bruk av verbene ser, estar, haber og alle fortidsformene i indikativ, og du kan forklare den teoretiske innsikten for dine medstudenter
 • har du praktiske ferdigheter i verbene og formene beskrevet over
 • kan du uttrykke deg skriftlig og muntlig om spansk grammatikk på spansk
 • kan du begrunne de grammatikalske valgene du gjør når du snakker og skriver spansk
 • kan du bruke din teoretiske kunnskap om spansk grammatikk til å forklare hvorfor ord og setninger på spansk er grammatikalsk feil eller riktige

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Før du velger dette emnet, bør du kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige og muntlige autentiske spanske tekster
 • skrive sammenhengende tekster på spansk
 • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner på spansk
 • presentere aktuelle emner muntlig på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon
 • kjenne til elementær fagterminologi i grammatikk

Vi anbefaler at du tar den diagnostiske testen før du melder deg til emnet. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Les mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne. Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for (da vil man automatisk få reduksjon av studiepoengene). Ta kontakt med studiekonsulenten ved spørsmål.

Undervisning

Forelesning, 1 time i uken i 14 uker. Seminar, 2 timer i uken i 14 uker. 42 timer til sammen. Vi forutsetter at du bruker minst 10 timer i uken, inkl. undervisningstimer, på å arbeide med dette emnet. Her finner du et eksempel på hvordan en ukeplan for SPA1101 kan se ut.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

 • Annenhver uke tester du dine kunnskaper ved hjelp av en elektronisk prøve i Canvas. Hver student må til sammen gjennomføre syv tester bestående av grammatikkoppgaver og spørsmål. Testene skal besvares på spansk.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen består av test spørsmål, spørsmål og oppgaver i grammatik.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk