KRIM5001 – Masteroppgave

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid som baserer seg på et eller flere typer materiale. Det kan være innsamling og analyse av foreliggende tekster, analyse av foreliggende materiale fra andre samfunnsvitenskapelige undersøkelser, eller data du har samlet inn selv, som intervju, observasjoner, spørreskjema.

Temaer for studentoppgaver i kriminologi spenner over et bredt register; noen tar utgangspunkt i erfaringer og synspunkter fra møter med kontroll- og hjelpeapparatet - både slik ansatte og folk som møter institusjonene ser det, andre tar opp erfaringer, synspunkter og livshistorier fra personer med erfaring fra kontroll- og behandlingsapparatet eller som lever på siden av det etablerte samfunnet. En tredje innfallsvinkel kan være analyse av ulike kriminalpolitiske diskurser, for eksempel slik de framtrer i massemedia, eller analyse av ulike tenkemåter, praksiser og styringsrasjonaliteter som kriminalitetskontrollens institusjoner trekker på.

Å skrive oppgave gir erfaring i å tolke et materiale, hente frem sentrale temaer og kanskje også se nye sider ved det temaet du analyserer. Du lærer å drøfte egne funn og betraktninger i forhold til andre diskusjoner, undersøkelser, teorier og tilnærmingsmåter. Du får kjennskap til å vurdere etiske dilemmaer og innsikt i hvilken betydning de bør tillegges når et prosjekt skal utformes. Oppgaven utgjør halvparten av mastergraden, og skal være på mellom 24000 og 42000 ord.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

 • avansert kunnskap om kriminologiske tenkemåter og teoretiske perspektiver og spesialisert innsikt i et avgrenset kriminologisk tema
 • grundig kunnskap om hvordan man avgrenser en problemstilling, samler inn, analyserer og tolker eget materiale og ser det i sammenheng med andre forskeres relevante prosjekter og faglige diskusjoner
 • inngående kunnskap om hvordan man analyserer eget empiriske materiale i lys av relevante teoretiske perspektiver i kriminologi
 • bred kunnskap om det vitenskapelige håndverk og hvordan man anvender og reflekterer over sentrale metodiske og teoretiske redskaper for analyse av ulike typer data
 • være fortrolig med anerkjente vitenskapelige standarder når det gjelder innsamling og bearbeiding av data og presentasjon av resultater, og i å vurdere etiske dilemmaer og hvilken betydning de bør tillegges når et prosjekt skal utformes og gjennomføres

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • finne fram til og sette deg inn i relevant nasjonal og internasjonal faglitteratur
 • fullføre og presentere et selvstendig vitenskapelig arbeid på en forskningsetisk forsvarlig måte
 • tolke et materiale, analysere deg fram til sentrale temaer og kanskje også se nye sider ved det temaet du analyserer
 • drøfte egne funn og betraktninger i forhold til andre diskusjoner, undersøkelser, teorier og tilnærmingsmåter i kriminologi
 • bedømme egen og andres forskning i lys av anerkjente vitenskapelige og forskningsetiske standarder

Generell kompetanse

Du skal kvalifisere deg til:

 • arbeide kritisk og selvstendig og gjennomføre et forsknings- eller utredningsarbeid innenfor en fastsatt tidsramme
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye faglige temaer
 • ha høy etisk bevissthet om dilemmaer og problemer som kan oppstå i forskning og bruk av forskningsresultater
 • være fortrolig med grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid og respekterer vitenskapelige verdier som åpenhet, etterrettelighet og presisjon og kan skille mellom forskningsbasert kunnskap, betydningen av analytiske modellvalg, praksisbasert kunnskap og ”synsing”
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å levere masteroppgave i kriminologi, må studenten ha bestått KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1, KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2, i tillegg til:

KRS4105 – Kvantitativ metode og KRS4106 – Kvalitativ metode for studenter som har opptak til masterprogrammet fra og med høst 2018, eller:

KRIM4103 – Metode (nedlagt) eller tilsvarende for studenter som har opptak til masterprogrammet høst 2017 eller tidligere.

Undervisning

Individuell veiledning. Det er obligatorisk med veiledning til masteroppgaven. Deler av veiledningen skal foregå ved personlig kontakt. Om ønskelig kan noe av veiledningen for individuelle oppgaver foregå i grupper.

Studenter har rett til veiledning i vårsemesteret fra 7. januar til 15. juni, og i høstsemesteret fra 13. august til 15. desember.

Studenten er selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale plan for veiledning.

Veiledning for masteroppgaven gis ordinært i form av 30 timer fordelt over 3 semester. For gruppeoppgaver med to studenter gis 50 timer fordelt over 3 semester. Normalt vil dette være vår – høst og vår. Dersom ekstraordinære forhold tilsier det, kan timetall og antall semester utvides. Veiledningskvoten kan bare benyttes en gang i løpet av studiet. Studenter som søker permisjon eller som planlegger et lengre studieløp må avklare dette med studiekonsulent og veileder.

I samråd med veileder, emneansvarlig og studiekonsulent kan studenten endre siktemål for masteroppgaven. Dette gir ikke rett til utvidet veiledning.

For oppgaver utarbeidet i fellesskap av en gruppe gis det flere timer veiledning.

Formelle innholdskrav

Masteroppgaven skal være sidenummerert og ha en innholdsfortegnelse og en litteraturliste.

Forsiden på masteroppgaven skal angi:

 • Masteroppgavens tittel
 • Navn på kandidaten
 • År og semester
 • Studieordning
 • Institutt, fakultet og universitet

Et sammendrag av oppgaven på 1-2 sider skal stå først i oppgaven (maks 800 ord). Sammendraget skal inneholde tittel på oppgaven, navn på studenten, navn på veileder, institutt og årstall.

Bakerst i oppgaven skal det stå skrevet hvor mange ord oppgaven består av. Forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg medregnes ikke.

 

Omfang

For de som har opptak til masterprogrammet fra og med høst 2015:
Størrelsen på masteroppgaven skal være på mellom 24000 ord – 42000 ord, som tilsvarer om lag 60 – 105 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg medregnes ikke. Oppgaver over 42000 ord eller under 24000 ord vil ikke bli sensurert.
For oppgaver utarbeidet i fellesskap av en gruppe gjelder andre krav til omfang.Gruppeoppgaver med to deltakere skal være mellom 40000 - 70000 ord.

For de som har opptak til masterprogrammet før høst 2015:
Størrelsen på masteroppgaven skal være på mellom 24000 ord – 52000 ord, som tilsvarer om lag 60 – 130 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg medregnes ikke. Oppgaver over 52000 ord eller under 24000 ord vil ikke bli sensurert.
For oppgaver utarbeidet i fellesskap av en gruppe gjelder andre krav til omfang. Gruppeoppgaver med to deltakere skal være mellom 40000 - 86000 ord.

Oppmelding og innlevering

Ved levering av masteroppgaven gjelder de regler for oppmelding og trekkfrister som gjelder for eksamener ellers. For å kunne levere masteroppgave er det et vilkår at studenten har bekreftet utdanningsplan som inkluderer masteroppgave det aktuelle semesteret.

Tidsfristene for innlevering av masteroppgaven er 22. november i høstsemesteret og 22. mai i vårsemesteret, eller påfølgende virkedag hvis innleveringsfrist er helg/helligdag. Innleveringsdato for det enkelte semester fremgår av semestersiden.

Oppgaven leveres elektronisk i Inspera og til DUO vitenarkiv.

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv

Instituttet sørger så for å publisere oppgaven din på web etter at sensuren for oppgaven er falt og avsluttende mastereksamen er bestått. Til slutt vil Universitetsbiblioteket legge opp en lenke direkte til oppgaven din fra BIBSYS.

 

Eksamen

Vurdering av masteroppgave og muntlig eksamen

Masteroppgaven vurderes med karakterskalaen A-F. 

Studenten får oppgitt en foreløpig karakter før muntlig. Endelig karakter fastsettes etter muntlig prøve. Kandidaten går ut av rommet når sensorene diskuterer og blir enige om endelig karakter. Den endelige karakteren gjøres kjent for studenten umiddelbart etter muntlig prøve. Den muntlige prøven er fortrinnsvis en samtale om kandidatens avhandling og ikke en pensumhøring.  I vurdering av masteroppgaven benyttes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis én samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn opp eller ned. Studenter som har skrevet oppgave sammen, kan derfor få forskjellig karakter. Den endelige karakteren skal ta utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Dette innebærer at det kun vil være i situasjoner hvor sensorene er usikre på hva som er den riktige karakteren, at man kan justerer karakteren opp eller ned én bokstavkarakter. 

Muntlig prøve skal også kontrollere at den oppgitte forfatter har skrevet oppgaven. Muntlig prøve er åpent for tilhørere.

Muntlig eksamen starter med at kandidaten gir en muntlig presentasjon av sin masteroppgave på ca. 15 minutter. Etter dette vil man gå over til hoveddelen av muntlig prøve, samtale om kandidatens avhandling (ca. 45 minutter). Denne delen vil innledes av at sensorene redegjør for oppgavens styrker og svakheter, og hva de har lagt vekt på i vurderingen, før de inviterer kandidaten til en diskusjon med spørsmål og kommentarer i forlengelse av dette. Totaltid for muntlig eksamen vil være inntil 60 minutter. For studenter med opptak før høst 2014: Muntlig prøve legges til samme dag og i etterkant av KRIM4004.Totaltid for muntlig presentasjon (KRIM4004) og muntlig eksamen på KRIM5001 vil være inntil 90 minutter.

Oppgaven sensureres i kommisjon med to sensorer. Kommisjonen består som regel av en ekstern og en intern sensor, men alltid minst én ekstern. Dersom det er uenighet om bestått/ikke bestått oppnevner eksamensformannen en ny kommisjon som gir veiledende råd til den opprinnelige kommisjonen.

Veileder skal ikke lenger konsulteres av kommisjonen i vurderingsprosessen. I stedet skal sensorene avstå fra å diskutere oppgaven eller kandidaten med veilederen.

Dersom masteroppgaven er utarbeidet i fellesskap av en gruppe kan den innleveres som et kollektivt arbeid der bedømmelsen skjer under ett for alle gruppenes medlemmer (solidaroppgave). Hver enkelt forfatter må i så fall kunne redegjøre for sitt bidrag i oppgaven. Gruppeoppgaven kan også innleveres som sammensatt arbeid der hver enkelt bedømmes på grunnlag av sin egen prestasjon. En kombinasjon av alternativene er også tillatt. Sluttkarakter for samarbeidende studenter kan settes likt eller individuelt, avhengig av studentenes muntlige prestasjoner.

En masteroppgave som er levert til sensur, kan ikke unndras sensur.

En oppgave som er innlevert til bedømmelse annetsteds, kan ikke innleveres til bedømmelse ved det juridiske fakultet i Oslo.

Fornyet sensur

Masteroppgaver som ikke har bestått  kan underkastes en ny sensur om vesentlige deler av oppgaven endres. Studenter som leverer oppgaven for ny eksaminasjon har ikke krav på flere veiledningstimer enn de som er nevnt (30 timer).

Fusk og innlevering

Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk