Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i likevekter mellom mineraler, og mellom mineraler og ulike fluider og bergartssmelter. De termodynamiske prinsippene bak konstruksjon og tolkning av fasediagrammer blir gjennomgått, samt hvordan disse kan brukes til å forstå dannelsesbetingelsene for de vanligste metamorfe og magmatiske bergarter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten skal være i stand til:

 • tolkning av fasediagrammer som beskriver oppsmelting og krystallisasjon av magmatiske bergarter
 • konstruksjon og tolkning av fasediagrammer som beskriver stabilitetsfeltene av metamorfe bergarter som funksjon av trykk, temperatur og fluid sammensetning
 • å beregne sammensetning av vandige løsninger i likevekt med et gitt mineralselskap
 • å gjøre enkle kinetiske beregninger av vandige løsninger sammensetning under oppløsning og utfellingsreaksjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

I tillegg kreves disse HMS-emnene før deltagelse i øvelser:

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Det er 6 timers forelesninger og øvelser per uke. De obligatoriske øvelsesoppgavene må være godkjent for at du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er to obligatoriske dagsekskursjoner i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Innlevering av to obligatoriske øvelsesoppgaver og deltagelse på de to obligatoriske ekskursjonene må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 %.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk