GEO2150 – Petrologi og geokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i likevekter mellom mineraler, og mellom mineraler og ulike fluider og bergartssmelter. De termodynamiske prinsippene bak konstruksjon og tolkning av fasediagrammer blir gjennomgått, samt hvordan disse kan brukes til å forstå dannelsesbetingelsene for de vanligste metamorfe og magmatiske bergarter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten skal være i stand til:

 • tolkning av fasediagrammer som beskriver oppsmelting og krystallisasjon av magmatiske bergarter
 • konstruksjon og tolkning av fasediagrammer som beskriver stabilitetsfeltene av metamorfe bergarter som funksjon av trykk, temperatur og fluid sammensetning
 • å beregne sammensetning av vandige løsninger i likevekt med et gitt mineralselskap
 • å gjøre enkle kinetiske beregninger av vandige løsninger sammensetning under oppløsning og utfellingsreaksjoner

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanseeller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

I tillegg kreves disse HMS-emnene før deltagelse i øvelser:

Undervisning

Det er 6 timers forelesninger og øvelser per uke. De obligatoriske øvelsesoppgavene må være godkjent for at du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er to obligatoriske dagsekskursjoner i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Eksamen

 • Innlevering av to obligatoriske øvelsesoppgaver og deltagelse på de to obligatoriske ekskursjonene må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100%.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 19:12:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk