GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom et praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester. Dette innebærer blant annet det å søke jobb, jobbintervju, forholde seg til frister, skrive rapporter og gi presentasjoner, medarbeidersamtaler og det å sette seg inn i nye, faglige problemstillinger. Ikke minst blir du mer bevisst din egen kunnskap og kompetanse. Du vil få innsikt i den praktiske relevansen av realfaglig vitenskap generelt og din spesifikke kompetanse mer spesielt. I tillegg skal du lære mer om bransjen og virksomheten du er en del av, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker, samt utvikle gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne

 • bruke sentrale verktøy og metoder i en arbeidslivssituasjon
 • bruke fagkunnskapene dine og håndtere faglige utfordringer i en arbeidslivssituasjon
 • utveksle synspunkter og erfaringer med kollegaer innen faget, og bidra til utvikling av god praksis
 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe
 • arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • reflektere rundt fagets utvikling, muligheter og begrensninger i en arbeidslivssituasjon

Opptak til emnet

Søknadsprosess

 • Emnet er kun for studenter med opptak til ett av våre bachelorprogrammer: 
 • Søker må ha avlagt minst 110 studiepoeng ved søknadstidspunkt, hvorav 90 studiepoeng fellesemner er innenfor sitt studieprogram.
 • Av de 90 studiepoengene kreves et karaktersnitt på C. 
 • Søker kan ikke være ansatt eller ha lønnet arbeid hos arbeidsgiveren i samme periode som praksisoppholdet varer.
 • Antall tilgjengelige oppgaver og arbeidsgivers behov vil ligge til grunn for rangering og utvelgelse av studenter. Søkerens bakgrunn, søknad og CV spiller inn ved rangering til tilgjengelige oppgaver. Emnet vil ikke fylles opp dersom det er færre kvalifiserte søkere enn antall plasser.

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist er 15. november.
 • Du kan skrive søknad til maks 3 arbeidsgivere.
 • Søknadsbrevet skal være på maks én A4-side.
 • Skriv hvorfor du ønsker praksisplass hos nettopp denne arbeidsgiveren og hvilke kvalifikasjoner som gjør deg særlig egnet. Dersom arbeidsgiver har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i.
 • CV kommer i tillegg til søknadsbrevet. Arbeidsgiveren kan også be om at du legger ved karakterutskrift. Dette står beskrevet i stillingsutlysningen til arbeidsgiver.
 • Søknadsbrev, CV og en eventuell karakterutskrift skal lastes opp som et samlet dokument, slik at arbeidsgiverne får oversendt ett dokument fra hver søker.

Søk om praksisplass innen 15. november (nettskjema)

Hvordan får du svar på søknaden?

 • Arbeidsgiverne vurderer søknadene og lager en rangering. Dersom arbeidsgiveren ønsker et intervju med studenten, tar de direkte kontakt.
 • Innen uke 49: Arbeidsgiverne sender rangert liste til Institutt for geofag.
 • Innen uke 50: Institutt for geofag sender ut tilbud om plass til din studentepost.
  • Dersom du har søkt flere arbeidsgivere, kan det hende du får tilbud om plass flere steder.
 • Innen 20. desember klokken 12: Du må akseptere eller avslå tilbudet/-ene ved å svare på eposten fra instituttet. 
 • Dersom noen takker nei eller ikke svarer innen fristen vil tilbudet gå til den neste på rangeringslisten. Nye tilbud sendes ut fortløpende.

Husk å melde deg opp til et annet emne slik at du har et alternativ dersom du ikke får praksisplass hos en arbeidsgiver. Man kan ikke gjennomføre emnet uten å få tildelt praksisplass hos en arbeidsgiver. Husk å melde deg av det andre emnet du har meldt deg opp til dersom du aksepterer et tilbud om praksisplass.

Arbeidsgivere

 • Arbeidsgivere, arbeidsoppgaver og antall praksisplasser vil kunne variere fra semester til semester.
 • Utvalgskriteriene til arbeidsgiverne vil variere ut ifra deres behov. Dette står beskrevet i stillingsutlysningene i oversikten over arbeidsgiverne.
 • Det kan bli aktuelt å stille til intervju enten ved oppmøte hos arbeidsgiveren eller over telefon. Arbeidsgiveren tar da kontakt med studenten.

Oversikt over praksisplassene

Delta på Karrieresenterets søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksisplass. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men Institutt for geofag anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Meld deg på søknadskurset her.

Overlappende emner

Undervisning

Praksisopphold hos arbeidsgiver og seminarer.

 • Praksis: Emnet går over et helt semester. Du jobber deltid i 225 timer hos en arbeidsgiver.
 • Undervisning: Det er 3 obligatoriske seminarer i tillegg til praksisopphold hos arbeidsgiver.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på alle 3 seminarer
 • Blogginnlegg og refleksjonsnotat
 • Praksisopphold hos arbeidsgiver:
  • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Du må også informere arbeidsgiveren om fravær.
  • Fravær på mer enn det som tilsvarer tre fulle arbeidsdager godtas ikke i løpet av praksisoppholdet.
  • For høyt fravær vil medføre manglende godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og gjør at emnets læringsutbytte ikke oppnås. Dette gjelder også dokumentert fravær. Det vil da ikke være mulig å ta avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før avsluttende eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamen

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før avsluttende eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde innlevert rapport, blogg, refleksjonsnotat.

Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og studentens muntlige prestasjon. Emneansvarlig ved Institutt for geofag og representanter fra arbeidsgiver vil vurdere prestasjonen på eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 07:17:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk