Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette emnet dekker praktiske og teoretiske prinsipper for fjernanalyse brukt til jordobservasjon. Etter å ha tatt emnet vil du være i stand til å forstå innholdet av slike data, og hvordan du henter ut spesifikk informasjon. Du vil også være i stand til å bestemme hvilke teknikker som vil være best egnet for ulike formål.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

 • Forståelse for egenskapene ved synlig, infrarød og mikrobølgedel av det elektromagnetiske spektrum.
 • Kunnskap om ulike fjernanalyseplattformer og bildesensorer.
 • Kompetanse til å utføre innsamling-, lagring- og prosessering av data.
 • Kunnskap om ulike områder for anvendelse av fjernanalyse.
 • Erfaring med skriving av en prosjektrapport tilpasset et gitt tema.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnene GEO3515 og GEO4515 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 20 studenter.

Dersom det er flere enn 20 søkere rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Studenter tatt opp på følgende studieretninger ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):

 2. Studenter tatt opp på følgende studieretninger på master ved UiO (ikke prioritert rekkefølge):

 3. Andre programstudenter ved Institutt for geofag, UiO

 4. Utvekslingsstudenter på bachelor- og masternivå, samt andre bachelor- og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

 5. Enkeltemnestudenter

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, også videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger 2 timer per uke, samt øvinger i datalab 2 timer per uke. En obligatorisk presentasjon av og innlevering av en obligatorisk prosjektrapport (ca. 5 sider) innen et tildelt tema. Prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • En prosjektpresentasjon og den skriftlige prosjektrapporten må være godkjent før avsluttende eksamen.
 • Den skriftlige prosjektrapporten teller 30%.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%.
 • Den skriftlige prosjektrapporten og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg for å bestå emnet. 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 00:13:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)