GEO4212 – Paleozoologi, systematikk og evolusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten en introduksjon til paleobiologi, systematikk og morfologiske trekk for fossile taksa (makrofossilgrupper) som kan brukes for klassifikasjon av fossiler og innen biostratigrafi. Videre skal kurset gi detaljert kunnskap innen evolusjonsteorier og teorier for utryddelse av arter, makroevolusjon, avansert paleoøkologi og biogeografi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt kurset vil du ha lært

  • hvordan man identifiserer og skiller arter/slekter innen de vanligste fossile virvel- og virvelløse dyregruppene.
  • nøkkelprinsipper for studier av fossile organismer
  • hvordan tafonomiske prosesser påvirker fossiliseringen i forskjellige organismegrupper
  • evolusjon av utvalgte dyregrupper gjennom den geologiske tid
  • hvordan bruke fossiler i biostratigrafi

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og øvelser, 2 * 2 timer pr uke. Øvelser og studier av fossiler vil bli gjort i Naturhistorisk museum sine samlinger på Økern. Øvelsene/studier av fossiler er obligatorisk å delta på.

Det er to obligatoriske hjemmeoppgaver som skal presenteres muntlig for klassen i løpet av emnet. Deltagelse på studier av fossiler og presentasjoner av hjemmeoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Obligatorisk én-dags ekskursjon i Oslo-feltet. En feltrapport skal skrives fra ekskursjonen, leveres inn og godkjennes.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Deltagelse i obligatoriske studier av fossiler, presentasjoner av to obligatoriske hjemmeoppgaver i klassen, så vel som feltrapporten må være godkjent før avsluttende eksamen.
  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 22:13:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)