Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du vil lære om hvordan sedimenter dannes, transporteres, lagres og omdannes. De viktigste faktorene som påvirker sedimentære prosesser blir gjennomgått, og karakteristiske egenskaper til ulike sedimenter og sedimentære bergarter er sentralt i kurset. Sedimentære avsetningsmiljøer på land og i vann; innsjøer, elver og marine områder gjennomgås. Øvelser knyttet til forelesningene, innsamlede feltdata, logger og fotografisk materiale gir praktisk erfaring i beskrivelse og tolkning av sedimenter, sedimentære bergarter og lagrekker.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du vite:

 • hvordan sedimenter og sedimentære bergarter blir dannet, transportert og avsettes, samt endringer som skjer etter avsetning (begraving)
 • hva som kjennetegner hovedtypene av sedimenter og sedimentære bergarter, samt sedimentære strukturer og teksturer
 • hva som kjennetegner de viktigste avsetningsmiljøene på land, ved kysten og i havet
 • stratigrafiske prinsipper som litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi og sekvensstratigrafi
 • grunnleggende innsikt i diagenese og petroleumsgeologi
 • beskrive og tolke et sediment og en sedimentær lagrekke (logging)
 • korrelere logger og rekonstruere sedimentære avsetningsmiljø
 • skille mellom ulike typer sedimentære facies, inkludert ichnofacies (sporfossiler). 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er et obligatoriske feltkurs i emnet. Før feltkurset er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (nedlagt)

Undervisning

Det er 6 timer forelesning/øvelser per uke. 4-6 øvelsesoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen. 

Det er et obligatoriske feltkurs à 3-5 dager. En feltrapport må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • 4-6 øvelsesoppgaver og en feltrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 % (3 timer).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk