Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Du vil lære om hvordan sedimenter dannes, transporteres, lagres og omdannes. De viktigste faktorene som påvirker sedimentære prosesser blir gjennomgått, og karakteristiske egenskaper til ulike sedimenter og sedimentære bergarter er sentralt i kurset. Sedimentære avsetningsmiljøer på land og i vann; innsjøer, elver og marine områder gjennomgås. Øvelser knyttet til forelesningene, innsamlede feltdata, logger og fotografisk materiale gir praktisk erfaring i beskrivelse og tolkning av sedimenter, sedimentære bergarter og lagrekker.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du vite:

 • hvordan sedimenter og sedimentære bergarter blir dannet, transportert og avsettes, samt endringer som skjer etter avsetning (begraving)
 • hva som kjennetegner hovedtypene av sedimenter og sedimentære bergarter, samt sedimentære strukturer og teksturer
 • hva som kjennetegner de viktigste avsetningsmiljøene på land, ved kysten og i havet
 • stratigrafiske prinsipper som litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi og sekvensstratigrafi
 • grunnleggende innsikt i diagenese og petroleumsgeologi
 • beskrive og tolke et sediment og en sedimentær lagrekke (logging)
 • korrelere logger og rekonstruere sedimentære avsetningsmiljø
 • skille mellom ulike typer sedimentære facies, inkludert ichnofacies (sporfossiler)

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et obligatoriske feltkurs i emnet. Før feltkurset er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Det er 6 timer forelesning/øvelser per uke. 4-6 øvelsesoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er et obligatoriske feltkurs på 3-5 dager. En feltrapport må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

 • 4-6 øvelsesoppgaver og èn feltrapport må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk.

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 23:18:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk