Dette emnet er erstattet av GEO2310 – Meteorologi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i atmosfærens termodynamikk, stråling og enkle prinsipper for fjernmåling, elementær aerosol- og skyfysikk, samt turbulens i atmosfærens grenselag. Emnet forklarer viktige prosesser i atmosfæren ut fra grunnleggende fysiske prinsipper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • være fortrolig med de termodynamiske begrepene for atmosfæren og kunne bruke termodynamiske diagrammer for vurdering av stabilitet- og skyforhold, samt forstå værfenomen som føhnvind og bygevær.
 • forstå hvordan partikler og skyer påvirker solstråling i atmosfæren og gir opphav til fenomener som halo, regnbuer osv.
 • kunne kvantifisere hvordan absorpsjon og utstråling av kort- og langbølget stråling i atmosfæren gir opphav til oppvarming/avkjøling i ulike vertikale lag.
 • ha en overordnet forståelse av hvordan aerosoler er helt avgjørende for dannelsen av skydråper og ispartikler. Basert på termodynamikken forstå hvordan ulike prosesser kan føre til nedbørdannelse.
 • forstå hvordan turbulent blanding i atmosfærens grenselag oppstår, samt hvordan turbulensen kan påvirke forhold i troposfæren og utveksling av energi, fuktighet og bevegelsesmengde med bakken.
 • kunne sette opp og utføre enkle numeriske simuleringer for å illustrere dråpedannelse og energitransport ved stråling i atmosfæren

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før felt/ekskursjon i GEF2200:

For studenter som tar GEF2200 våren 2016 eller senere gjelder at GEF2200 ikke kan inngå i grad før følgende emne er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt)/GEF1000 – Klimasystemet (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier/grupper, 4 timer pr.uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta på felt/ekskursjon kreves det at følgende emner er bestått:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 når du møter til feltarbeid/ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen (teller ca 25%). Avsluttende skriftlig eksamen (teller ca 75%). Bokstavkarakter (A-F).

For å kunne gå opp til eksamen kreves godkjent på emnets obligatoriske oppgaver.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO2310 – Meteorologi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet videreføres som GEO2310 våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)