Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir en innføring i de viktigste deformasjonsstrukturer dannet under sprø og duktile betingelser. Gjennomgang av de ulike strukturer (folder, forkastninger, sprekker, skjærsoner) starter med en geometrisk beskrivelse/klassifikasjon etterfulgt av en kinematisk og mekanisk analyse med vekt på forståelse av fundamentale deformasjonsprosesser. Blant de emner som vil bli undervist er stereonett, spenning i deformasjonsanalyser, sprekker og forkastninger, folding, diapirisme, skjærsoner, deformatsjonsmekanismer og reologi.

Øvelser knyttet til forelesningene vil gi praktisk erfaring i tolkning av geologiske deformasjonsstrukturer, spennings- og deformasjonsanalyse, bruk av stereonett og gjennomføring av analoge eksperimenter.

Inkludert i kurset er 6 feltdager i september. I felt vil vi studere bergartsstrukturer, kvantifisere dem og avgjøre hvordan de kan ha blitt dannet. Innsamlet data vil bli brukt videre i undervisning og øvelser.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Ved emnets slutt skal du kunne

 • beskrive og forstå dannelse av ulike deformasjonsstrukturer (geometri og kinematikk)
 • forstå mekanikken bak dannelse av ulike strukturer
 • forstå de kontrollerende deformasjonsmekanismer både på mikro- og makroskala
 • forstå betydningen av temperatur, spenning, allsidig trykk, deformasjonshastighet, og tilstedeværelse av fluider ved deformasjon av bergarter og mineraler

Ferdighetsmål
Du skal være i stand til å beskrive og tolke ulike deformasjonsstrukturer, inklusive

 • tolkning av geologiske kart og profiler
 • presentere og tolke strukturgeologiske observasjoner ved hjelp av stereonett
 • tolke den geologiske historien i et område
 • uttale deg om en struktur eller et områdes kinematiske og mekaniske utvikling
 • bestemme materialegenskaper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Følgende emner må tas før feltkurs/ekskursjon i GEL2130:

For studenter som tar GEL2130 høsten 2014 eller senere gjelder at GEL2130 ikke kan inngå i grad før følgende emne er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) og GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt), eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEO2130 – Strukturgeologi

 • 6 studiepoeng overlapp mot G130
 • 3 studiepoeng overlapp mot G245
 • 3 studiepoeng overlapp mot G246

Undervisning

Forelesninger, obligatoriske lab-øvelser, feltarbeid (5 dager).

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i feltkurs/ekskursjon er det et krav at følgende emne må være bestått:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 når du møter til feltkurs/ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Feltrapporter teller 30% og avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%. Feltrapporten og eksamen må bestås hver for seg. Totalt 80% av lab-øvelsene må godkjennes for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO2130 – Strukturgeologi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet videreføres som GEO2130 våren 2019.

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk