Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i deformasjon av bergarter og hvordan slik deformasjon kan observeres i naturen. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå deformasjonshistorien i et område og sette denne inn i et tektonisk rammeverk. Emnet gir en gjennomgang av ulike sprø og plastiske deformasjonsstrukturer (sprekker, forkastninger, folder, skjærsoner) og inkluderer geometrisk beskrivelse og klassifikasjon av disse strukturene, gjennomgang av materialegenskaper, reologi, deformasjonsmekanismer og ulike strukturgeologiske analyser.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne:

 • beskrive og forstå dannelse av ulike deformasjonsstrukturer
 • utføre en strukturgeologisk analyse ved hjelp av geologisk kart og profiler samt observasjoner i felt
 • forstå deformasjonsmekanismer både på mikro- og makroskala
 • forstå betydningen av temperatur, spenning, deformasjonshastighet og tilstedeværelse av fluider ved deformasjon av bergarter og mineraler.

Du skal kunne beskrive og tolke ulike deformasjonsstrukturer, inklusive:

 • benytte strukturgeologiske feltdata i geometrisk og kinematisk analyser
 • presentere og tolke strukturgeologiske observasjoner ved hjelp av stereonett
 • tolke den geologiske historien i et område basert på et sett med observasjoner
 • bestemme og vurdere materialegenskaper
 • benytte strukturgeologiske data i ingeniørgeologiske vurderinger

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanseeller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvelser gjennom semesteret. Minst 90% av laboratorieøvelser må være godkjent før avsluttende skriftlig eksamen.

Det er 6 obligatoriske dagsekskursjoner i felt. Det skal skrives en samlet feltrapport fra disse dagene som må bestås og som teller 30% av sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Eksamen

 • Minst 90 % av laboratorieøvelsene må være godkjent før studenten kan ta avsluttende eksamen.
 • Feltrapporten må bestås før studenten går opp til avsluttende eksamen og teller 30 %.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70 %.
 • Både feltrapporten og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for at studenten kan få endelig sensur i emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, passer, gradskive, tegnstift.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 16:12:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)