Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I strukturgeologi lærer du om strukturer som dannes ved deformasjon av bergarter. Emnet gir en god forståelse av både strukturgeologi og tektonikk. I tektonikk lærer man om platetektonikkteorien og de forskjellige tektoniske regimer som fører til deformasjon i litosfæren. I kurset går vi gjennom konkrete eksempler fra hele verden. I strukturgeologi, som utgjør hoveddelen av emnet, går man i dybden i forskjellige geologiske strukturer som er dannet i de forskjellige tektoniske regimene, deres opprinnelse, geometrier og fysiske egenskaper. Emnet har også en praktisk del der du vil lære å måle og analysere geologiske strukturer, både i felt og i laboratoriet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du

 • kunne forklare forskjellen mellom tektonikk og strukturgeologi
 • kjenne til geologiske strukturer som dannes i forskjellige tektoniske regimer
 • kjenne til sprø-, duktil- og plastisk deformasjon
 • forstå deformasjonsmekanismer både på mikro- og makroskala
 • kunne vurdere og beskrive geometri og materialegenskaper hos deformerte strukturer
 • kunne utføre feltarbeid og benytte strukturgeologiske feltdata i geometriske og kinematiske analyser
 • kunne presentere og tolke strukturgeologiske observasjoner og målinger ved hjelp av stereonett

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvelser gjennom semesteret. Minst 90% av laboratorieøvelser må være godkjent før avsluttende skriftlig eksamen.

Det er opp til 5 obligatoriske dagsekskursjoner i felt. Det skal skrives en samlet feltrapport fra disse dagene som må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Eksamen

 • Minst 90 % av laboratorieøvelsene må være godkjente for at studenten skal kunne ta avsluttende eksamen. 

 • Feltrapporten må være bestått før avsluttende eksamen og teller 30% ved sensurering.

 • Avsluttende muntlig eksamen teller 70% ved sensurering.

 • Både feltrapporten og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for at studenten kan få endelig sensur i emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, passer, gradskive, fargeblyanter, tegnestift, stereonett på papir (ikke digital) og kalkérpapir. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk, i tillegg til norsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 18:12:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)