Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utviklingsbiologi og genetikk i planter og dyr og andre relevante organismegrupper. Det legges vekt på klassiske eksperimentelle systemer/organismer og sammenhenger belyst ved genetiske og utviklingsbiologiske konsepter og prinsipper. I et overordnet fokus vil system orientert genetikk og forståelse av utvikling i et genom-perspektiv danne en ramme rundt dette emnet, og belyse hvordan genetikk og epigenetikk via spesialisering og interaksjon mellom celler danner grunnlaget for utvikling og morfologiske trekk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning  for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om og kan anvende begrepsapparatet innen genetikk og utviklingsbiologi
 • har du en god forståelse av hovedkonseptene innen utviklingsbiologien samt deres mekanismer og prinsipper
 • kjenner du i hovedtrekk morfologiske prinsipper for utvikling og reproduksjon i klassiske modellorganismer
 • har du kunnskap om de genetiske og molekylære mekanismene som opererer i utvikling og reproduksjon
 • har du innsikt og forståelse for hvordan sammenhengen mellom gen og genom spiller en rolle i genetikk og utviklingsbiologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3600 og BIOS4600 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger (2t/uke),
 • Interaktiv gruppeundervisning med laboratorieøvelser (2 eller 3t/uke).

Forelesningene er delt inn i tematiske nivå:  Organismer, konsepter og prinsipper.

Gruppeundervisningen er obligatorisk og det legges opp til interaktiv undervisning og praktisk eller virtuell lab som del av kollokvieundervisningen. Obligatoriske oppgaver gir grunnlag for "poeng" som teller som en del av sluttkarakter. Gjennomførte obligatoriske oppgaver har gyldighet 1 år etter gjennomføring.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • "Poeng" fra obligatorisk aktivitet teller 20%
 • 3 timer skriftlig eksamen som teller 80%

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av tregangersregelen må dette emnet sees i sammenheng med BIOS3601 – Genetikk og utviklingsbiologiBIOS4601 – Genetikk og utviklingsbiologi og BIOS4600 – Genetikk og utviklingsbiologi.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Første gang høst 2021

Eksamen

Første gang høst 2021

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)