Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om databasesystemer, med fokus på relasjonsdatabaser, og dekker avansert bruk av slike systemer, herunder avansert SQL, optimisering av SQL-spørringer, og indeksbruk. I tillegg inneholder emnet en grundig gjennomgang av databasesystemers arkitektur, oppbygning og implementasjon. Dette inkluderer slike systemers transaksjonshåndtering, herunder algoritmer for serialisering og håndtering av konflikter, vranglåser og feilsituasjoner. Videre inneholder emnet en gjennomgang av alternative databasemodeller, samt data mining og datavarehus.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4020:

  • vet du hva databasehåndteringssystemer (DBMSer) gjør, hvordan de virker og hvordan de er implementert;
  • har du inngående kjennskap til hvilke teoretiske og praktiske problemer som er knyttet til drift av DBMSer;
  • har du kunnskap om bruk av avansert SQL og hvordan spørringer kan optimaliseres;
  • forstår du de grunnleggende prinsippene for transaksjonshåndtering;
  • har du kjennskap til hva slags typer transaksjonshåndtering (isolasjonsnivåer) moderne DBMSer tilbyr og hvilke styrker og svakheter de enkelte isolasjonsnivåene har;
  • har du inngående kjennskap til arkitekturen av databasesystemer, hvordan lagene spiller sammen, og hvordan grunnleggende interne funksjoner interagerer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført), INF1300, IN2090 og IN1150 – Logiske metoder/INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført).

Kunnskap om hashing, søketrær og grafer (fra IN2010/INF2220) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra IN1150/INF1080) ansees som kjent og vil ikke bli gjennomgått.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer øvelser hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen som teller 100% i karaktervurderingen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3020 – Databasesystemer/INF3100 - Databasesystemer (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester. Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. mai 2022 20:20:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk