Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet handler om databasesystemer, med fokus på relasjonsdatabaser, og dekker avansert bruk av slike

systemer, herunder avansert SQL, optimisering av SQL-spørringer, og indeksbruk. I tillegg inneholder

emnet en grundig gjennomgang av databasesystemers arkitektur, oppbygning og implementasjon. Dette

inkluderer slike systemers transaksjonshåndtering, herunder algoritmer for serialisering og håndtering av

konflikter, vranglåser og feilsituasjoner. Videre inneholder emnet en gjennomgang av alternative

databasemodeller, samt data mining og datavarehus.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4020:

  • vet du hva databasehåndteringssystemer (DBMSer) gjør, hvordan de virker og hvordan de er implementert;

  • har du inngående kjennskap til hvilke teoretiske og praktiske problemer som er knyttet til drift av DBMSer;

  • har du kunnskap om bruk av avansert SQL og hvordan spørringer kan optimaliseres;

  • forstår du de grunnleggende prinsippene for transaksjonshåndtering;

  • har du kjennskap til hva slags typer transaksjonshåndtering (isolasjonsnivåer) moderne DBMSer tilbyr og hvilke styrker og svakheter de enkelte isolasjonsnivåene har;

  • har du kjennskap til avanserte temaer innen data mining og datavarehus

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført), INF1300, IN2090 og IN1150 – Logiske metoder/INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført).

Kunnskap om hashing, sæketrær og grafer (fra IN2010/INF2220) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra IN1150/INF1080) ansees som kjent og vil ikke bli gjennomgått.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer øvelser hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen som teller 100% i karaktervurderingen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3020 – Databasesystemer/INF3100 - Databasesystemer (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.
Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2020 13:16:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk