KJM5230 – Biologisk aktive molekyler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette er et avansert emne i organisk kjemi med fokus på bioaktive molekyler med lav molekylvekt, inkludert naturlige forbindelser; deres biologiske virkningsmekanismer, ADME egenskaper og generelle aspekter av legemiddelformulering. Kurset omhandler organisk kjemiske forhold hos sentrale legemiddelgrupper og bioaktive naturstoffer. Emnet omhandler syntese/biosyntese, virkningsmekanisme, biotilgjengelighet og stabilitet for utvalgte stoffklasser. Struktur-aktivitets forhold og strukturoptimalisering inngår også i kurset. Emnet egner seg for masterstudenter i organisk kjemi og tilstøtende fagområder

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du kjenne igjen de viktigste klassene av naturforbindelser med lav molekylvekt og beskrive hvilke synteseveier de dannes etter i naturen
  • kjenner du til generelle aspekter ved legemiddeldesign
  • forstår du og kan forklare hvordan legemider kan virke ved interaksjon med reseptorer og enzymer
  • forstår du og kan forklare de viktigste metabolismeveiene for fremmedstoffer i kroppen
  • kjenner du de viktigste klasse antibakterielle, antimykotiske og antivirale legemidler og forstår virkningsmekanismene deres
  • kjenner du de viktigste klassene for legemidler mot kreft og forstår virkningsmekanismene deres

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3200 – Organisk kjemi II og delvis KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller BIOS1130 – Biokjemi I

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 20 timer forelesninger og 10 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9230 – Biologisk aktive molekyler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 08:19:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)