Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

BIOS1130 gir en teoretisk og praktisk innføring i biokjemi primært rettet mot biovitenskapsstudenter. Sentrale temaer er struktur, funksjon, virkemåte og egenskaper til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • Ha god kunnskap om egenskaper, oppbygging, funksjon og virkemåte for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider.
 • Forstå hvordan enzymer virker som biologiske katalysatorer.
 • Ha kunnskap om proteinsyntese, biosignalering, fotosyntese, samt sentrale prinsipper for metabolisme og celleånding.
 • Ha kjennskap til sentrale reaksjonsveier innen karbohydrat-, protein- og lipidmetabolismen.
 • Ha innsikt i eksperimentelle teknikker innen proteinkjemi og karakterisering av biologiske molekyler.
 • Kunne utføre laboratorieforsøk innen proteinkjemi og enzymkinetikk, bruke enkle statistiske metoder og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi og KJM1002 - Innføring i kjemBIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi og KJM1002 - Innføring i kjem

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Fellesforelesninger

 • Forelesning i grupper

 • Kollokvier

 • Obligatorisk laboratoriekurs

Det er obligatorisk deltagelse på 30% av forelesninger i grupper og 30% av kollokviene. Presentasjon av poster på forelesning i grupper er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle prelaber og rapporter være godkjent. I forbindelse med våtlab vil det være kollegavurdering av rapportene. Deltagelse i kollegavurderingen er obligatorisk.

Godkjente obligatoriske laboratorieøvelser er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig avsluttende digital eksamen (4 timer), som teller 100%.

For å gå opp til eksamen må labkurs og andre obligatoriske elementer være godkjent.

Godkjente obligatoriske laboratorieøvelser er gyldige i 3 år.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt) og KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:13:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk