Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de viktigste prinsippene i overflate-og kolloidkjemi. Du lærer om intermolekylære krefter og krefter mellom overflater, overflatespenning, kontaktvinkler og monomolekylære lag, adsorpsjon fra gass og væske på faste og flytende overflater samt vekselvirkning mellom molekyler og overflater. Det elektriske dobbeltlags betydning for stabilitet av dispersjoner og emulsjoner blir gjennomgått.

Emnet passer for phd–kandidater på Kjemi – og MENA–programmene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

• Forstå bakgrunnen for overflatespenning og overflateenergi og kunne beskrive, måle og beregne slike egenskaper både for faste og flytende overflater.

• Forstå begrepet monomolekylære filmer, hvordan disse kan måles og hvilken betydning de har i emulsjoner, skum, og i biolgiske systemer.

• Forstå den fysikalske bakgrunnen for adsorpsjon på flytende og faste overflater fra væske og gass, beskrive de viktigste typer adsorpsjonsisotermer, samt måle isotermer og gjøre beregninger der disse inngår.

• Kjenne til ulike mekanismer for dannelse av mikro- og nanopartikler og teknikker for analyse av slike partikler.
• Forstå hvordan mikro- og nanopartikler oppfører seg i væsker og gass med hensyn på lysspredning, sedimentasjon og diffusjon og kunne gjøre enkle beregninger av slike egenskaper og av systemer der slike partikler inngår.

• Forstå opphavet til ladninger på overflater og hvordan disse påvirker egenskapene både til makroskopiske overflater og til mikro- og nanopartikler. Dette omfatter egenskaper som bevegelse i elektriske felt og av stabilitet partikkeldispersjoner og emulsjoner.

• Kunne foreta målinger av partiklers zetapotensial, stabilitet og flokkuleringshastighet og gjøre beregninger av disse.

  • Kunne sette deg inn i fagstoff og formidle det muntlig

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 15 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Du skal også forberede og holde et foredrag over et emne du velger i samråd med emneansvarlig. Foredraget må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no før forelesningen/gruppen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen med innlagt tid til regning teller 100 %. Godkjent foredrag og godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Kalkulator som oppfyller kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)