STK4011 – Statistisk inferensteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utdyper og utvider inferensteorien fra tidligere emner. Spesielt behandles anvendelser på punktestimering og hypotesetesting.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du oversikt over optimalitet av punktestimatorer, hypotesetester og intervallestimatorer
  • vet du hva den eksponensielle klasse av fordelinger er og kjenner de viktigste egenskapene
  • har du kunnskap om suffisiente observatorer, ekvivarians (invarians) og Bayes estimatorer
  • er du fortrolig med begreper fra asymptotisk teori som konvergens i sannsynlighet og konvergens i fordeling
  • har du sett hvordan sentralgrenseteoremet og store talls lov brukes til å finne asymptotiske fordelinger til viktige estimatorer og tester

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9011 – Statistical Inference Theory

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juni 2022 10:33:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk