Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kombinering av ulike datakilder og andre typer informasjon blir stadig viktigere i ulike typer analyser. Visse klasser av Bayesianske hierarkiske modeller har vist seg særdeles nyttige i slike sammenhenger. Bayesianske tilnærminger er sterkt knyttet til statistiske beregningsmetoder, og spesielt Monte Carlo-teknikker. Emnet tar for seg grunnlaget for Bayesiansk analyse, hvordan bruke Bayesianske metoder i praksis, og beregningsmetoder for hierarkiske modeller.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du de generelle Bayesianske prinsipper og grunnlaget for Bayesiansk analyse;
  • har du kunnskap om hvordan apriori-innsikter lar seg formulere som apriori-fordelinger, og om hvordan man kommer frem til aposteriori-fordelinger via Bayes' formel;
  • kjenner du til sammenhenger mellom Bayesianske og ikke-Bayesianske metoder, herunder også empirisk Bayes-metoder;
  • har du kunnskap om prinsippene bak hierarkiske modeller;
  • behersker du ulike beregningsmetoder for enkle og hierarkiske modeller (herunder asymptotiske tilnærminger, Monte Carlo-metoder og Markovkjede-Monte Carlo-metoder);
  • kan du anvende beregningsmetodene som har blitt undervist i emnet på reelle problemer og data, samt tolke resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

 

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Vår 2020

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.