STK4021 – Anvendt Bayesiansk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kombinering av ulike datakilder og andre typer informasjon blir stadig viktigere i ulike typer analyser. Visse klasser av Bayesianske hierarkiske modeller har vist seg særdeles nyttige i slike sammenhenger. Bayesianske tilnærminger er sterkt knyttet til statistiske beregningsmetoder, og spesielt Monte Carlo-teknikker. Emnet tar for seg grunnlaget for Bayesiansk analyse, hvordan bruke Bayesianske metoder i praksis, og beregningsmetoder for hierarkiske modeller.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du de generelle Bayesianske prinsipper og grunnlaget for Bayesiansk analyse;
  • har du kunnskap om hvordan apriori-innsikter lar seg formulere som apriori-fordelinger, og om hvordan man kommer frem til aposteriori-fordelinger via Bayes´ formel;
  • kjenner du til sammenhenger mellom Bayesianske og ikke-Bayesianske metoder, herunder også empirisk Bayes-metoder;
  • har du kunnskap om prinsippene bak hierarkiske modeller;
  • behersker du ulike beregningsmetoder for enkle og hierarkiske modeller (herunder asymptotiske tilnærminger, Monte Carlo-metoder og Markovkjede-Monte Carlo-metoder);
  • kan du anvende beregningsmetodene som har blitt undervist i emnet på reelle problemer og data, samt tolke resultatene.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse og ett av følgende emner: STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjonSTK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) eller STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. feb. 2020 15:20:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Høst 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk