Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I første del av emnet skal vi bli kjent med de grunnleggende prinsippene i moderne renteportføljeteori. Vi skal diskutere populære rentemodeller med spesiell vekt på statistisk dataanalyse og kalibrering. I andre del av emnet skal vi fokusere på generaliserte rentemodeller som er beskrevet av stokastiske partielle differentiallikninger eller evolusjonslikninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, vil du:

  • kjenne og forstå matematiske konsepter og resultater fra stokastisk analyse i uendelig-dimensjonale rom;
  • kjenne og forstå klassiske stokastiske modeller for renter i forbindelse med obligasjonsmarkeder;
  • lære å bygge stokastiske modeller for dynamikken av rentens terminstruktur ved å bruke matematiske verktøy fra uendelig-dimensjonal stokastisk analyse;
  • lære og forstå fordeler og ulemper av uendelig-dimensjonale obligasjonsmarked-modeller sammenlignet med klassiske modeller fra et praktisk og metodologisk synspunkt;
  • lære og forstå hvordan man estimerer obligasjonsmarkeds-modellparametere ved å bruke empiriske data mhp. både klassiske og uendelig dimensjonale modeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnene MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) og MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differansiallikninger er anbefalt, men ikke forutsatt, dvs. vi skal innføre de nødvendige resultatene og begrepene i løpet av kurset.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Ingen obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2019

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.