Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale sosiologiske spørsmål, begreper og tilnærminger. Sosiologer analyserer samspillet mellom individ og samfunn for å forklare hvordan samfunnet er bygget opp og fungerer. Et overordnet mål for faget er å forstå hvordan sosial orden opprettholdes samtidig som konflikt og endring kontinuerlig finner sted – i alt fra hverdags- og arbeidsliv til nasjonale og globale utviklingstrekk.


Undervisningen kombinerer innføring i faghistorie, kjernebegreper og teoretiske perspektiver med utstrakt bruk og diskusjon av konkrete eksempler fra samtiden. Denne kombinasjonen gir studentene innsikt i hvordan sosiologiske teorier åpner opp for å se nye sider ved virkeligheten, og motsatt – hvordan sosiologiske begreper og perspektiver utvikles gjennom empiriske studier og forståelse av sosiale fenomener. 


Det legges vekt på sosiologifagets praktiske relevans og sammenhenger mellom endringer i faget og dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer. Emnet gir også en innføring i metodiske tilnærminger og forskningsdesign gjennom diskusjon av empiriske studier, med fokus på å utvikle studentenes forståelse for sammenhengen mellom hvilke sider av samfunnet som avdekkes med bruk av ulike typer data. 

 

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal du: 

 • Ha forståelse for sosiologisk tenkemåte gjennom grunnbegreper som aktør/struktur, mikro/makro og stabilitet/endring
 • Ha innsikt i hvordan sosiologiske tilnærminger anvendes i empiriske studier
 • Ha kjennskap til hovedtrekk i sosiologiens faghistorie 
 • Ha oversikt over hovedtyper av samfunnsvitenskapelige metoder og forskningsdesign og forståelse for deres viktigste styrker og svakheter 
 • Kunne analysere og reflektere over konkrete sosiale fenomener og dagsaktuelle hendelser med utgangspunkt i sosiologiske begreper og perspektiver
 • Kunne formulere en akademisk tekst der en oppgitt problemstilling drøftes på en analytisk måte gjennom bruk av vitenskapelige tekster og sosiologiske begreper
 • Kunne holde et kort muntlig innlegg foran en mindre forsamling, og være trent i å gi kritisk-konstruktive tilbakemeldinger til andres tekster

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset. 

Det er kun studenter med opptak til følgende studieprogrammer med spesifiserte fordypninger som kan få opptak til emnet:

I tillegg har studenter som med opptak til 40-gruppen i Sosiologi adgang til emnet. 

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesningsvideoer
 • Ukentlig samlinger 
 • Obligatorisk seminardeltakelse

 

Undervisningsformen i SOS1004 bygger på en ‘omvendt klasserom’-modell. Det betyr at korte forelesninger spilles inn på forhånd og gjøres tilgjengelig digitalt før studentgruppe og emneansvarlig møtes til en mer interaktiv undervisning med bruk av diskusjonsoppgaver i grupper. I tillegg får studentene opplæring i akademisk skriving gjennom obligatorisk seminarundervisning. Hensikten med denne undervisningsformen er at studentene skal tilegne seg begreper og en sosiologisk tenkemåte gjennom egen refleksjon, aktiv deltakelse og skriftlige arbeider, noe som gir gode forutsetninger for videre studier i faget. 

 

Obligatorisk krav

 • Oppmøte på seminar (minst 4 av 6 ganger). 
 • Aktiv deltakelse og gjennomføring av oppgaver tilknyttet seminaret.

Seminarundervisning

I timeplanen er seminarene fordelt per studieprogram. Når du søker plass på undervisning prioriterer du et seminar som tilhører ditt studieprogram. Dersom du prioriterer seminarene som er satt opp for ditt studieprogram er det større sannsynlighet for at du får plass på ett av ønskene dine. 

For noen studieprogram er det kun satt av én eller to seminargrupper. Når du prioriterer dine ønsker i søknaden om opptak til emnet kan du prioritere et seminar som ikke tilhører ditt studieprogram som prioritering nummer 3 (og som nummer 2 dersom det kun er én seminargruppe). Alle seminargangene er like uansett hvilken gruppe du får plass på. 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 4-timers skoleeksamen.

Ta opp igjen eksamen?

Tidligere bestått obligatorisk aktivitet (f.o.m. høsten 2021) er gyldig i 8 semestre, inklusiv semesteret du avla emnet.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner mer informasjon om evalueringer som har vært på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Emnet starter høsten 2021

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk