SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du anvende kunnskapene du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet, og gjennomføre en selvstendig analyse av en faglig problemstilling. I forelesningene i begynnelsen av semesteret blir du presentert for ulike metoder og deres faglige grunnlag, og du får en innføring i vitenskapelig forfatterskap. I bacheloroppgaven skal du fordype deg i et tema som kan knyttes til ett eller flere av de emnene bachelorstudiet i sosiologi er bygget opp av.

Emnet er nært knyttet til SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign.

Hva lærer du?

Et hovedformål med emnet er å øve opp evnen til å arbeide selvstendig med faglige spørsmål og skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon. Du skal selv avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, samle data, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave. I tillegg til skrivetrening gir seminardelen av emnet øvelse i muntlig presentasjon og kritisk, faglig diskusjon.

Emnet gir ferdigheter i å skaffe seg oversikt over tidligere forskning om et tema, formulere spørsmål som lar seg undersøke, samle og analysere relevante data, for så å skrive en rapport. Dette er en kompetanse som vil komme til nytte i svært mange deler av arbeidslivet.

Kunnskap

Du skal:

 • ha god oversikt over perspektiver og analysemåter innen feltet sosiologi
 • kunne reflektere selvstendig over temaer relatert til sosiologi

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne utvikle en problemstilling og behandle materialet i lys av selvvalgt og anbefalt pensum
 • kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon knyttet til sosiologiske temaer
 • ha videreutviklet skrivetekniske, teoretiske og analytiske ferdigheter
 • kunne gjøre rede for og begrunne din metodologiske tilnærming
 • kunne gi og ta i mot konstruktive tilbakemeldinger
 • kunne holde presentasjoner og argumentere for egne synspunkter

Generell kompetanse

Du skal:

 • kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
 • kunne skille mellom kunnskap og meninger
 • ha utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Enkelte studenter på bachelorprogrammet i sosiologi kan søke om å få undervisningsopptak til emnet uten å oppfylle alle forkunnskapskravene. Regler og søknadsskjema finner du på fakultetets nettsider.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler på sterkt at dette emnet tas i siste semester sammen med et spesialiseringsemne.

Undervisning

Intensive undervisningsdager

Det er obligatorisk, intensiv undervisning i begynnelsen av semesteret med to hele dager med forelesninger og seminarer.

Resten av semesteret vil undervisning gis i seminarundervisning.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte på de to første dagene med intensiv undervisning.

 • Oppmøte på minst 6 av 7 seminarer i rekken (sett deg inn i temaene som behandles, og møt godt forberedt hver gang).
 • Levere og presentere en kortfattet plan for arbeidet med oppgaven, inkludert en begrunnet problemstilling (en prosjektskisse), og et utkast til bacheloroppgaven.
 • Være opponent på minst to andre studenters prosjektskisser og oppgaveutkast.

Obligatorisk aktivitet på seminarene må være godkjent for at du skal kunne levere inn bacheloroppgaven og ta muntlig eksamen.

Informasjon om bytte av seminargrupper.

Seminarundervisning

Gjennom seminarundervisningen skal du først arbeide med å skrive og presentere en prosjektskisse til diskusjon i seminaret. Prosjektskissen skal leveres inn og godkjennes, og du går samtidig i gang med å klargjøre et utkast til selve bacheloroppgaven. Utkastet skal du etter hvert presentere i seminaret, og i tillegg skal du være opponent på andres utkast.

Deltakelse i seminarer

Det forventes at du er aktiv i seminardiskusjonene, og at du kan svare på spørsmål eller komme med kommentarer til de andre studentenes prosjektskisser og utkast. For å kunne gi konstruktive og gode tilbakemeldinger til de andre i gruppen, er det viktig at du forbereder deg godt til hvert seminar.

Seminarene har flere formål. Først og fremst er de et forum for refleksjon og drøfting av faglige spørsmål som oppstår i forbindelse med oppgavearbeidet. Du får også nødvendige tilbakemeldinger på din egen prosjektskisse, og du får nyttige verktøy og impulser i arbeidet med å skrive en best mulig oppgave. Analysen av andres oppgaver vil kunne gjøre deg i stand til å bevisstgjøre din egen strategi for bacheloroppgaven.

Gjennom seminarene får du anledning til å følge skriveprosessen fra oppgaveidé og skisse til ferdig oppgave. 

Individuell veiledning

I tillegg til kollektiv veiledning i tilknytning til fremleggelse av arbeidet ditt i seminaret, får du tilbudet om 1 time individuell veiledning for å utvikle problemstillingen (tiden inkluderer veileders forberedelser). Veiledningen gis i forbindelse med den første delen av undervisningen.

Veiledning kan gis av din seminarleder, eller av en annen vitenskapelig ansatt. Om du ønsker veiledning med en vitenskapelig ansatt, kan du avklare dette med seminarleder og den vitenskapelige ansatte det gjelder. Vitenskapelig ansatte har også treffetider, hvor de tar i mot henvendelser om oppgaver innenfor egne kompetanse- eller forskningsområder. Se ansattsidene for mer informasjon om treffetider. 

E-læringsverktøyet Canvas benyttes som en del av undervisningsopplegget.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisningslokaler i Oslo.

Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervisningen vil foregå på dagtid.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

 • Individuell emneoppgave over selvvalgt tema
 • Justerende muntlig eksamen

Den muntlige eksamen er justerende, og du vil få mulighet til å forsvare din bacheloroppgave.

All obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne levere bacheloroppgaven og gå opp til muntlig eksamen i emnet.

Gjentak av eksamen

Studenter som har strøket på eksamen eller som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, kan søke om å få levere ny bacheloroppgave. Du må levere ny emneoppgave neste gang emnet går, i tillegg til ny muntlig eksamen.

Du må ta obligatorisk undervisning på nytt, selv om du har dette godkjent fra før. En tidligere levert eksamensoppgave i SOS3090 kan ikke brukes som utgangspunkt for ny oppgave. Du må velge en annen problemstilling, og skrive en helt ny oppgave. Dersom du er i tvil om din nye problemstilling er tilstrekkelig forskjellig fra den du har behandlet før, må dette tas opp med seminarleder eller emneansvarlige før du går i gang med arbeidet.

Dersom du har bestått obligatorisk aktivitet men ikke levert eksamen, kan du levere samme oppgave på nytt uten å ta opp igjen obligatorisk aktivitet. 

Fra våren 2016 ble det innført justerende muntlig eksamen i emnet, som er obligatorisk for alle som ønsker å ta opp eksamen i emnet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Du mottar automatisk begrunnelse for bacheloroppgaven og muntlig eksamen straks etter at du har fått vite karakteren din på muntlig eksamen.

Klage

Frist for å klage på karakter gitt på bacheloroppgaven er tre uker fra dato for muntlig eksamen. Dersom du klager på bacheloroppgaven vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Ny muntlig eksamen arrangeres dersom opprinnelig karakter på bacheloroppgaven endres etter klagesensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info