SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du anvende kunnskapene du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet, og gjennomføre en selvstendig analyse av en faglig problemstilling. I forelesningene i begynnelsen av semesteret blir du presentert for ulike metoder og deres faglige grunnlag, og du får en innføring i vitenskapelig forfatterskap. I bacheloroppgaven skal du fordype deg i et tema som kan knyttes til ett eller flere av de emnene bachelorstudiet i sosiologi er bygget opp av.

Det overordnede målet for forelesningene i begynnelsen av semesteret er å knytte sammen de sosiologiske kunnskapene fra de foregående teori- og metodeemnene og kople dem til forskningstema, slik at de forbereder til praktisk forskningsarbeid. 

Du blir presentert for ulike metoder og deres faglige grunnlag, og du får en innføring i vitenskapelig forfatterskap. Sosiologisk forskningsdesign inngår som en viktig del. Det legges spesiell vekt på sammenhenger mellom teori, problemstillinger, metode og forklaringsstrategier. Hensikten er å gi en generell oversikt over hva forskningsdesign er, og hvordan forskjellige former for design er knyttet til ulike teoretiske og metodiske innretninger. En annen viktig del tar for seg stadier i forskningsprosessen, hvordan et forskningsarbeid er bygd opp, ulike teoretiske og metodiske avveininger som gjøres, og hvilke muligheter og begrensninger som preger forskningsarbeider. 

Et hovedformål med emnet er å øve opp evnen til å arbeide selvstendig med faglige spørsmål og skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon. Du skal selv avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, samle data, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave. I tillegg til skrivetrening gir seminardelen av emnet øvelse i muntlig presentasjon og kritisk, faglig diskusjon.

Emnet gir ferdigheter i å skaffe seg oversikt over tidligere forskning om et tema, formulere spørsmål som lar seg undersøke, samle og analysere relevante data, for så å skrive en rapport. Dette er en kompetanse som vil komme til nytte i svært mange deler av arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Et hovedformål med emnet er å øve opp evnen til å arbeide selvstendig med faglige spørsmål og skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon. Du skal selv avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, samle data, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave. I tillegg til skrivetrening gir seminardelen av emnet øvelse i muntlig presentasjon og kritisk, faglig diskusjon.

Emnet gir ferdigheter i å skaffe seg oversikt over tidligere forskning om et tema, formulere spørsmål som lar seg undersøke, samle og analysere relevante data, for så å skrive en rapport. Dette er en kompetanse som vil komme til nytte i svært mange deler av arbeidslivet.

Kunnskap

 • Emnet gir ferdigheter i å skaffe seg oversikt over tidligere forskning om et tema, formulere spørsmål som lar seg undersøke, samle og analysere relevante data, for så å skrive en rapport. Dette er en kompetanse som vil komme til nytte i svært mange deler av arbeidslivet.
 • Kunnskap om forskjellige former for forskningsdesign
 • God forståelse av hva som er felles og hva som skiller ulike forskningsdesign
 • Innblikk i teoretiske og metodologiske grunnprinsipper og viktige debatter rundt dem
 • Innblikk i ulike måter å utarbeide vitenskapelige problemstillinger
 • God forståelse av ulike forklaringsstrategier 

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne formulere og utvikle en problemstilling
 • kunne gjøre rede for og begrunne din metodologiske tilnærming
 • kunne gi og ta i mot konstruktive tilbakemeldinger
 • kunne holde presentasjoner og argumentere for egne synspunkter
 • ha kunnskap om hvordan faglig argumentasjon kan bygges opp
 • kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon knyttet til sosiologiske temaer
 • ha videreutviklet skrivetekniske, teoretiske og analytiske ferdigheter
 • kunne gjøre rede for og begrunne din metodologiske tilnærming
 • kunne gi og ta i mot konstruktive tilbakemeldinger
 • kunne holde presentasjoner og argumentere for egne synspunkter
 • analysere sterke og svake sider ved vitenskapelige arbeider 

Generell kompetanse

Du skal etter kurset:

 • kunne prinsippene for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
 • kunne skille mellom kunnskap og meninger
 • ha utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • ha forståelse for hvordan sosiologiske arbeider inngår i mer omfattende faglige debatter
 • utvikle selvstendig og kritisk tenkning 

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier. Studenter ved Honours-programmet, fordypning i sosiologi i studieretningen for samfunnsvitenskap har adgang. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter som startet høsten 2021 gjelder følgende forkunnskapskrav:

Enkelte studenter på bachelorprogrammet i sosiologi kan søke om å få undervisningsopptak til emnet uten å oppfylle alle forkunnskapskravene. For å søke om unntak fra forkunnskapskravene må du sende e-post til SV-info.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler på sterkt at dette emnet tas i siste semester sammen med et spesialiseringsemne.

Undervisning

Intensive undervisningsdager

Det er obligatorisk, intensiv undervisning i begynnelsen av semesteret med to hele dager med forelesninger og seminarer.

Resten av semesteret vil undervisning gis i seminarundervisning.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte på de to første dagene med intensiv undervisning.

 • Oppmøte på minst 6 av 7 seminarer i rekken (sett deg inn i temaene som behandles, og møt godt forberedt hver gang).
 • Levere og presentere en kortfattet plan for arbeidet med oppgaven, inkludert en begrunnet problemstilling (en prosjektskisse), og et utkast til bacheloroppgaven.
 • Være opponent på minst to andre studenters prosjektskisser og oppgaveutkast.

Obligatorisk aktivitet på seminarene må være godkjent for at du skal kunne levere inn bacheloroppgaven.

Informasjon om bytte av seminargrupper.

Seminarundervisning

Gjennom seminarundervisningen skal du først arbeide med å skrive og presentere en prosjektskisse til diskusjon i seminaret. Prosjektskissen skal leveres inn og godkjennes, og du går samtidig i gang med å klargjøre et utkast til selve bacheloroppgaven. Utkastet skal du etter hvert presentere i seminaret, og i tillegg skal du være opponent på andres utkast.

Deltakelse i seminarer

Det forventes at du er aktiv i seminardiskusjonene, og at du kan svare på spørsmål eller komme med kommentarer til de andre studentenes prosjektskisser og utkast. For å kunne gi konstruktive og gode tilbakemeldinger til de andre i gruppen, er det viktig at du forbereder deg godt til hvert seminar.

Seminarene har flere formål. Først og fremst er de et forum for refleksjon og drøfting av faglige spørsmål som oppstår i forbindelse med oppgavearbeidet. Du får også nødvendige tilbakemeldinger på din egen prosjektskisse, og du får nyttige verktøy og impulser i arbeidet med å skrive en best mulig oppgave. Analysen av andres oppgaver vil kunne gjøre deg i stand til å bevisstgjøre din egen strategi for bacheloroppgaven.

Gjennom seminarene får du anledning til å følge skriveprosessen fra oppgaveidé og skisse til ferdig oppgave. 

Individuell veiledning

I tillegg til kollektiv veiledning i tilknytning til fremleggelse av arbeidet ditt i seminaret, får du tilbudet om 1 time individuell veiledning for å utvikle problemstillingen (tiden inkluderer veileders forberedelser). Veiledningen gis i forbindelse med den første delen av undervisningen.

Veiledning kan gis av din seminarleder, eller av en annen vitenskapelig ansatt. Om du ønsker veiledning med en vitenskapelig ansatt, kan du avklare dette med seminarleder og den vitenskapelige ansatte det gjelder. Vitenskapelig ansatte har også treffetider, hvor de tar i mot henvendelser om oppgaver innenfor egne kompetanse- eller forskningsområder. Se ansattsidene for mer informasjon om treffetider. 

E-læringsverktøyet Canvas benyttes som en del av undervisningsopplegget.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisningslokaler i Oslo.

Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervisningen vil foregå på dagtid.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

All obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne levere bacheloroppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Informasjon om gjentak av eksamen

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din. 

Du må levere ny emneoppgave neste gang emnet går.

Du må ta obligatorisk undervisning på nytt, selv om du har dette godkjent fra før. En tidligere levert eksamensoppgave i SOS3090 kan ikke brukes som utgangspunkt for ny oppgave. Du må velge en annen problemstilling, og skrive en helt ny oppgave. Dersom du er i tvil om din nye problemstilling er tilstrekkelig forskjellig fra den du har behandlet før, må dette tas opp med seminarleder eller emneansvarlige før du går i gang med arbeidet.

Dersom du har bestått obligatorisk aktivitet men ikke levert eksamen, kan du levere samme oppgave på nytt uten å ta opp igjen obligatorisk aktivitet. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info