Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvantitative metoder for samfunnsvitenskapelig analyse. Kurset skal gi praktiske ferdigheter med å analysere kvantitative data og å formidle analyseresultater på en systematisk og korrekt måte. Emnet gir et solid grunnlag for å lese og kritisk vurdere statistiske analyser.

Emnet vektlegger grunnleggende statistiske metoder for samfunnsvitenskap, herunder prinsipper for datainnsamling, grafikk og deskriptive teknikker, grunnleggende sannsynlighetsregning, og lineær regresjonsanalyse.  Emnet vektlegger også grunnleggende ferdigheter i programmering med statistikksoftware.

Kvantitative metoder er viktige for å kunne gjennomføre egne undersøkelser, men også for å lese forskningslitteratur og annen statistikk. Mange jobber i både privat og offentlig sektor vil innebære at man må ta stilling til kvantitativ dokumentasjon. En del arbeidsgivere vil også være bestillere av slik forskning og utredninger, i tillegg til at mange ønsker å gjennomføre undersøkelser selv. Dette emnet gir slike grunnleggende ferdigheter. Emnet skal gi tilstrekkelig praktiske ferdigheter til å kunne gjennomføre empiriske analyser av et datasett selv, tilstrekkelig til å skrive f.eks. en rapport eller en empirisk bacheloroppgave.

Hva lærer du?

 

 • Ha grunnleggende forståelse av statistisk usikkerhet og generalisering
 • Kjenne til og forstå grunnleggende typer forskningsdesign, og datainnsamlingsmetoder, herunder skille mellom deskriptive og kausale design.
 • Kunne lage, presentere og tolke deskriptiv statistikk, herunder lage grafikk og tabeller i publiserbar kvalitet
 • Kunne anvende, presentere og tolke grunnleggende lineær regresjonsanalyse
 • Kunne anvende, presentere og tolke grunnleggende statistiske teknikker for usikkerhet og generalisering (dvs. statistiske tester og konfidensintervall)
 • Bruke statistikksoftware til grunnleggende databearbeiding og analyse, herunder grafisk fremstillinger og statistiske analyser
 • Beherske enkel datahåndtering med statistikksoftware
 • Kunne sette opp og bruke en hensiktsmessig mappestruktur på datamaskin for et analyseprosjekt slik at analysene er reproduserbare

 

  Forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  ingen

  Overlappende emner

  Merk at overlapp med PSY1010, PSYC1100 og PSY2014 gjelder f.o.m. høst 2019. 

  Undervisning

  Forhåndsinnspilte videoer, korte forelesninger, og seminarer.

  Undervisningen baser seg på at studentene har egen datamaskin der de kan installere statistikksoftware eller har tilgang til en slik datamaskin.

   

  Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte på seminar (minst 9 av 12 ganger). 
  • Aktiv deltakelse og gjennomføring av øvelsesoppgaver tilknyttet seminaret.

  For å få godkjent obligatorisk aktivitet, må du løse skriftlige oppgaver i forkant av og underveis i seminarene. Kun oppmøte teller ikke som godkjent deltakelse (nærmere instruksjon gis på seminarene). 

  Obligatoriske aktivitet er gyldig i 5 semester, inkludert det semesteret du tar emnet (består du eksempelvis obligatorisk aktivitet våren 2021, er den gyldig t.o.m. våren 2023).

   

  Seminargrupper

  I timeplanen er seminarene fordelt per studieprogram. Når du søker plass på undervisning prioriterer du et seminar som tilhører ditt studieprogram. Dersom du prioriterer seminarene som er satt opp for ditt studieprogram er det større sannsynlighet for at du får plass på ett av ønskene dine. 

  For noen studieprogram er det kun satt av én eller to seminargrupper. Når du prioriterer dine ønsker i søknaden om opptak til emnet kan du prioritere et seminar som ikke tilhører ditt studieprogram som prioritering nummer 3 (og som nummer 2 dersom det kun er én seminargruppe). Alle seminargangene er like uansett hvilken gruppe du får plass på. 

  Under visse kriterier kan du bytte seminargruppe. Informasjon om bytte av seminargrupper.

   

  Forelesninger

  Forelesninger og innspilte videoer tar ikke sikte på å dekke alt pensum, men har som siktemål å hjelpe til å forstå sentrale deler av pensum gjennom diskusjon oppgaveløsning ved tavleregning.

  Til hver uke er det angitt pensumtekst, innspilte videoer og oppgaver som skal jobbes med. All undervisning baserer seg på at studentene stiller forberedt.

   

  Fravær fra obligatorisk aktivitet

  Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Eksamen

  • 4 timers skoleeksamen 

  Du må ha fått godkjent all obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet. 

  Dersom du har bestått obligatorisk aktivitet i SOS1120 tidligere (senest våren 2020) vil du kunne ta eksamen i SOSGEO1120 uten å bestå obligatorisk aktivitet på nytt. Bestått obligatorisk aktivitet i SOS1120 er gyldig i 5 semestre, inkludert det semesteret du tar emnet (bestod du eksempelvis obligatorisk aktivitet i SOS1120 våren 2019, er den gyldig t.o.m. våren 2021).

  Eksamen vil kunne inneholde tester av alle læringsmål angitt på emnesiden, inkludert bruk av statistikksoftware.

  Informasjon om bruk av Scantron på skoleeksamen.

   

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Hjelpemidler

  Følgende fysiske hjelpemidler er tillatt på eksamen:

  • Pensumbøker (kun fysisk, ikke digital)
  • Annet undervisningsmateriell
  • Egne notater
  • Kalkulator

  Det er ingen begrensninger på mengden fysiske hjelpemidler. R og RStudio med alle nødvendige pakker vil være installert på maskinene i eksamenslokalet. Utover det er ingen digitale hjelpemidler tillat. Digital utgave av læreboken er heller ikke tillat.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Hver vår
  Eksamen
  Hver vår
  Undervisningsspråk
  Norsk

  Kontakt

  SV-info