Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende statistiske metoder for samfunnsvitenskap. Herunder prinsipper for datainnsamling, grafikk og deskriptive teknikker, grunnleggende sannsynlighetsregning, og lineær regresjonsanalyse. 

Undervisningen foregår i plenumsforelesninger og seminarer. Til seminarene skal det gjøres obligatoriske oppgaver som gjennomgås i timen. Gjennom dette emnet lærer du grunnleggende bruk av statistikksoftware.

Kvantitative metoder er ikke bare viktige for å kunne gjennomføre egne undersøkelser, men også for å lese forskningslitteratur og annen statistikk. Mange jobber i både det private og offentlige vil måtte ta stilling til kvantitativ dokumentasjon, og en del vil også være bestillere av slik forskning og utredninger. Grunnleggende kunnskaper i kvantitative metoder er derfor relevant for svært mange ulike yrker.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du ha fått grunnleggende innsikt i:

 • typer kvantitative data og datainnsamlingsmetoder
 • sannsynlighet, usikkerhet og generalisering
 • analyseteknikker for kvantitative data
 • multippel lineær regresjon

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du kunne:

 • formulere et forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser)
 • redegjøre for styrker og svakheter ved ulike undersøkelsesopplegg og kvantitative analyser
 • redegjøre for hvordan ulike statistiske mål er fremkommet, når de kan benyttes, hvordan de kan fortolkes og hvilke styrker og svakheter som knytter seg til dem
 • gjennomføre grunnleggende statistiske tester og estimeringer
 • bruke statistikksoftware til grunnleggende databearbeiding, grafisk fremstilling og statistiske analyser

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • forstå viktigheten av å formulere problemstilling og gjennomføring av undersøkelsen i forhold til etablert kunnskap (teori og tidligere forskning)
 • vurdere styrker og begrensninger ved ulike kvantitative metoder og undersøkelsesopplegg
 • gjennomføre kvantitative analyser som står i forhold til et forskningsspørsmål
 • ha et grunnlag for videre fordypning i statistiske modeller på et høyere nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Det er kun studenter med opptak til følgende studieprogrammer som kan få opptak til emnet:

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SOS1000 – Innføring i sosiologi, (tidligere: SOS1001 – Introduksjon til sosiologi og SOS1002)

Overlappende emner

Merk at overlapp med PSY1010, PSYC1100 og PSY2014 gjelder f.o.m. høst 2019. 

Undervisning

Forelesning og seminarer.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte på seminar (minst 9 av 13 ganger). 
 • Aktiv deltakelse og gjennomføring av øvelsesoppgaver tilknyttet seminaret.

For å få godkjent obligatorisk aktivitet, må du løse skriftlige oppgaver i forkant av seminarene. Kun oppmøte teller ikke som godkjent deltakelse (nærmere instruksjon gis på seminarene). 

Obligatoriske aktivitet er gyldig i 5 semester, inkludert det semesteret du tar emnet (består du eksempelvis obligatorisk aktivitet våren 2019, er den gyldig t.o.m. våren 2021).

Seminargrupper

I timeplanen er seminarene fordelt per studieprogram. Når du søker plass på undervisning prioriterer du et seminar som tilhører ditt studieprogram. Dersom du prioriterer seminarene som er satt opp for ditt studieprogram er det større sannsynlighet for at du får plass på ett av ønskene dine. 

For noen studieprogram er det kun satt av én eller to seminargrupper. Når du prioriterer dine ønsker i søknaden om opptak til emnet kan du prioritere et seminar som ikke tilhører ditt studieprogram som prioritering nummer 3 (og som nummer 2 dersom det kun er én seminargruppe). Alle seminargangene er like uansett hvilken gruppe du får plass på. 

Under visse kriterier kan du bytte seminargruppe. Informasjon om bytte av seminargrupper.

Forelesninger

Forelesningene tar ikke sikte på å dekke alt pensum, men har som siktemål å hjelpe til å forstå sentrale deler av pensum, primært statistiske begreper og tenkemåter, samt praktisk oppgaveløsning ved tavleregning.

Forelesningene er derfor ikke en erstatning av å lese pensum, men skal heller bidra til å utdype forståelsen av pensum. Å stille forberedt til forelesningene er derfor viktig.

Oppgaver til forelesning

Til hver forelesning er det angitt oppgaver som bør løses som forberedelse til forelesningene. Oppgavene som gis til forelesninger og seminarer vil til sammen i stor grad dekke læringsmålet for kurset.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • 4 timers skoleeksamen

Du må ha fått godkjent all obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet. 

Dersom du har bestått obligatorisk aktivitet i SOS1120 tidligere (senest våren 2018) vil du kunne ta eksamen i SOSGEO1120 uten å bestå obligatorisk aktivitet på nytt. Bestått obligatorisk aktivitet i SOS1120 er gyldig i 5 semestre, inkludert det semesteret du tar emnet (bestod du eksempelvis obligatorisk aktivitet i SOS1120 våren 2018, er den gyldig t.o.m. våren 2020).

Informasjon om bruk av Scantron på eksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Følgende hjelpemidler er tillat på eksamen:

 • Alle typer kalkulatorer
 • Pensumbøkene
 • Utskrift av online ressurser til lærerboka: Formelark 
 • Det er lov med notater og post-it-lapper i boka

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info