Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er lagt opp rundt tre temaer: Sannsynlighetsteori, statistikk og statistiske beregninger.

 • Sannsynlighetsteorien dreier seg om betinget og ubetinget sannsynlighet, stokastisk uavhengighet, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, forventning, varians, kovarians, utvalgte kontinuerlige og diskrete fordelinger. Sannsynlighetsteorien danner det matematiske grunnlaget for anvendelser først og fremst i statistikk og økonometri, men også i økonomisk teori.
 • Statistikkdelen tar for seg observerte data beskrevet ved tabeller og grafikk, estimering med standardfeil, konfidensintervaller, hypotesetesting.
 • Statistiske beregninger vil dreie seg om bruk av et statistisk programsystem (R) til simulering av data trukket fra kjente fordelinger, diverse sannsynlighetsberegninger, statistiske beregninger og grafiske beskrivelser ut fra gitte data.

Hva lærer du?

Kunnskap:

 • Kunne beregne og tolke grunnleggende statistiske mål som gjennomsnitt, median og empirisk varians og standardavvik
 • Kunne visualisere data på en formålstjenlig måte og tolke grafiske presentasjoner av data
 • Kjenne grunnleggende prinsipper for sannsynlighetsregning, begrepet stokastisk variabel, og en stokastisk variabels teoretiske momenter
 • Kjenne skillet mellom kontinuerlige og diskrete fordelinger og kjenne de vanligste sannsynlighetsfordelingene som binomisk, hypergeometrisk, geometrisk, Poisson, uniform, normal-, kji-kvadrat-, t- og F- fordeling og sammenhenger mellom dem
 • Kunne jobbe med et utvalg fra en populasjon og karakterisere fordelingen og egenskapene til en estimator basert på et utvalg
 • Vite hva en konsistent estimator er, kunne vise konsistens i enkle tilfeller, og kjenne sentralgrenseteoremet
 • Kjenne prinsippene for statistisk hypotesetesting (inferens) ved hjelp av en statistisk modell
 • Kjenne til multivariate fordelinger og deres teoretiske kovarians samt beregning av den empiriske kovariansen
   

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • Kunne manipulere og analysere data i R
 • Kunne visualisere data i R
 • Simulere data i R og gjennomføre enkle Monte Carlo analyser
 • Bruke simuleringer til å studere egenskaper ved estimatorer og tester i små og store utvalg
 • Kunne estimere parameter i enkle statistiske modeller
 • Gjennomføre enkle estimeringer og hypotesetester på papir og i R

Generell kompetanse:
Du skal

 • Kunne drøfte kritisk et utsagn basert på data
 • Skille korrelasjon fra kausalitet i empiriske analyser
 • Kunne drøfte gyldigheten av en empirisk tilnærming for å svare på et konkret spørsmål

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ECON1100 – Matematikk I eller tilsvarende
Studenter som ikke oppfyller de anbefalte forkunnskapene forventes kunnskap og ferdigheter tilsvarende innholdet i Matematikk 1T fra videregående, gjerne også 1S eller 1R.

 

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer. 

Obligatorisk aktivitet:

 •  Det gis fire øvelsesoppgaver, hvor tre av disse må være bestått for at du skal få godkjent obligatorisk aktivitet.
 • Hver oppgave har egen innleveringsfrist.
 • Alle fire oppgavene publiseres tidlig i semesteret. Man har selv ansvar for å disponere tid til å løse og levere inn oppgavene innen fristen som er satt. 
 • Nytt forsøk består av en oppgave som gis etter at alle fire ordinære oppgaver er levert og rettet. Du kan kun få innvilget nytt forsøk dersom minst to av de fire ordinære oppgavene er bestått. Det gis ikke en nytt forsøk oppgave per ordinære oppgave.  

Det vil bli gitt ytterligere informasjon om obligatorisk aktivitet i Canvas.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Hvis du får godkjent obligatorisk aktivitet, blir dette registrert. Da trenger du ikke å levere oblgiatorisk øvelsesoppgave på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen. 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Man kan søke om utsatt innleveringfrist opp til tre kalenderdager etter innleveringsfristen som er aktuell for den enkelte oppgaven. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

 • Åpen bok eksamen, der alle trykte og skrevne hjelpemidler i tillegg til kalkulator er tillatt.

Kalkulator

Fra og med våren 2018 er to kalkulatorer tillatt ved eksamen:

 • Aurora HC106 - en enkel kalkulator med de viktigste basisfunksjonene
 • Casio FX-85EX - en vitenskapelig kalkulator med 274 funksjoner. 

Alle andre kalkulatortyper vil bli inndratt. Kalkulatorene blir kontrollert i eksamenslokalet. Møt opp i god tid. Det er ikke anledning til å låne kalkulator av medstudenter mens eksamen pågår.

Du kan kjøpe både Aurora HC106 og Casio FX-85EX i bokhandel eller på nettet. I tillegg kommer Casio FX-85EX i Akademika bokhandel på Blindern i løpet av januar.

De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet. 

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info