ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet overlapper med ECON4610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt).

Emnet skal gi innsikt i og forståelse av hvordan varer og tjenester produseres i en type økonomi der bedrifter og husholdninger opererer i mer eller mindre perfekte markeder.

Markeder studeres innenfor en ramme av generell likevekt. Kriterier for effektiv ressursanvendelse, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og muligheter for omfordeling av inntekt studeres med henblikk på å forstå når og i hvilke situasjoner en markedslikevekt bør korrigeres ved hjelp av offentlige inngrep.

Identifisering av ulike former for markedssvikt, behov for omfordeling av inntekt via skatter og spørsmålet om aktiv deltakelse av en offentlig myndighet har en sentral plass.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Du skal forstå hvordan markedssituasjoner kan analyseres innenfor rammen av generell likevekt, og hvilken rolle prisene spiller for allokering av produksjonsfaktorer og varer mellom ulike anvendelser.
 • Du skal kjenne til betingelsene for at en markedslikevekt vil gi effektiv ressursbruk, og konsekvensene av ulike brudd på disse betingelsene.
 • Du skal ha kunnskap om og forståelse for fordeler og ulemper ved offentlige inngrep i markedsøkonomien.
 • Du skal kjenne vilkårene for å kunne skille fordelings- og effektivitetshensyn i samfunnsøkonomisk analyse.

Ferdigheter
Du skal kunne

 • Du skal kunne formulere, anvende og tolke enkle økonomiske modeller for generell likevekt.
 • Du skal kunne bruke dette verktøyet til å forstå aktuelle økonomiske problemstillinger, til å vurdere hvilke virkninger skatter, avgifter og andre offentlige inngrep kan forventes å ha for effektivitet og fordeling, og til å gi faglig veiledning og råd i forbindelse med slike inngrep

Generell kompetanse
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

For å kunne ta dette emnet må du ha opptak på et av følgende studieprogram:

 • Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi
 • 5-årig masterprogram i samfunnsøkonomisk analyse
 • Bachelorprogrammet i matematikk og økonomi
 • Bachelorprogrammet i internasjonale studier
 • Bachelorprogrammet i utviklingsstudier
 • Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse
 • Bachelorprogrammet i asiatiske og afrikanske studier (der 80-gruppen i samfunnsøkonomi kan inngå)
 • Bachelorprogrammet i europeiske og amerikanske studier (der 80-gruppen i samfunnsøkonomi kan inngå)
 • Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Oslo (opptak gjennom samarbeidsavtale med Økonomisk institutt)

Følgende studentgrupper kan søke Økonomisk institutt om eget opptak til emnet (bruk søknadsskjema om opptak ):

 • Studenter som ikke lenger har gyldig studierett på et programmene overfor og kun mangler ECON3610 for å fullføre studieprogrammet.
 • Studenter med opptak til et annet bachelorprogram ved UiO som kun mangler ECON3610 for å oppfylle kravet til disiplinær fordypning i samfunnsøkonomi.
 • Studenter med bachelorgrad i finans fra BI, og som må ta bl.a. ECON3610 for å dekke opptakskravet til master

Opptak forutsetter at studenten tilfredsstiller forkunnskapskravet, samt at det er ledig plass på emnet. Studenter som mangler studierett må søke om status som enkeltemnestudent for å ha en aktiv studentstatus i semesteret hvor ECON3610 avlegges.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Hvis du får godkjent den obligatorisk øvelsesoppgaven, blir dette registrert. Øvelsesoppgaven er gyldig i 8 semester.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Siste gang høsten 2018

Eksamen

Vår 2019

Høst 2018

Siste gang våren 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info