Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedpraksis skal sikre at studenten gjennom 5 måneders klinisk praksis, tilegner seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i klinisk psykologisk arbeid. Arbeidsoppgavene skal være både av undersøkende og behandlende karakter, og blant annet  inkludere muntlig og skriftlig formidling samt tverrfaglig samarbeid (se også læringsmål). Praksis veiledes av psykolog med minst 2 års godkjent veiledning etter autorisasjon. Praksisstedet skal ha et psykologfaglig miljø, med minimum 2 psykologer ansatt. Praksisplassene finnes hovedsakelig innenfor offentlig psykisk helsevern for barn og unge, distrikts psykiatrisk senter (voksne; poliklinikk og døgnavdeling), rus, nevropsykologi og familievern. Enkelte ideelle stiftelser og tiltak i kommunen som har psykisk helsevern som sin kjernevirksomhet kan også godkjennes.

 

Parallelt med hovedpraksis har studentene obligatorisk undervisning i etikk ved Psykologisk institutt (PSI). Det gis en innføring i lover, forskrifter og fagetiske retningslinjer som regulerer psykologers yrkesutøvelse. Undervisningen gir også et perspektiv på den historiske utviklingen av psykologi som profesjonsfag og psykologens status og rolle i samfunnet.

Hovedpraksisplasser fordeles av psykologisk institutt.
Praksisperiodens varighet:

Vårsemesteret: ca. 15. januar – 15. juni (uke 3 - uke 25)

Studentene har en ukes intensiv undervisning i etikk før praksis. Etter dette har studentene undervisning på PSI tre eller seks ganger, alt etter hvilken gruppe studenten blir plassert på. I disse ukene er studentene fire dager i praksis. Når seminaret er slutt skal studentene ha praksis fem dager i uken (37,5 timer per uke). Studentene skal være i hovedpraksis alle dager (fredager) de ikke har obligatorisk undervisning.

Høstsemesteret: ca. 15. august – 15. januar (uke 33 - uke 3)

Studentene har en ukes intensiv undervisning i etikk før praksis. Etter dette har studentene undervisning på PSI tre eller seks fredager, alt etter hvilken gruppe studenten blir plassert på. I disse ukene er studentene fire dager i praksis. Når seminaret er slutt skal studentene ha praksis fem dager i uken (37,5 timer per uke). Studentene skal være i hovedpraksis alle dager (fredager) de ikke har obligatorisk undervisning.

Fordelingen foregår i mai og november.

Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester.
Se forøvrig egen avtale om hovedpraksis.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 •  Utvikle kunnskap om og forståelse for varierte og sentrale kliniske arbeidsmåter innen arbeidsfeltet. Det kan være utredning, diagnostikk, behandling, journalføring, utarbeidelse av individuelle planer, henvisninger, epikriser, deltakelse ved suicidvurdering, øyeblikkelig hjelp etc.
 • Tolke, begrunne og diskutere faglige problemstillinger i forhold til de kliniske oppgavene.
 • Forstå samhandlingen mellom pasient og terapeut.
 • Ha forståelse for individuelle, sosiale, kulturelle, utviklingsmessige og biologiske forhold av betydning for utredning og behandling.
 • Redegjøre for de nye helselovene og hvordan psykologens virke reguleres av lovverket. Pasientrettigheter, rettsikkerhet/tvang, journalforskriften og krav om individuell plan er sentrale i denne sammenheng.
 • Redegjøre for de etiske retningslinjene og hvilke fagetiske dilemmaer psykologer møter i sin yrkesutøvelse.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Utvikle ferdigheter i undersøkelse og behandling av klienter og samarbeid med kolleger. Anledning til både å observere andres arbeid og utføre selvstendig klinisk arbeid under regelmessig veiledning anses som viktig.
 • Anvende teori og vitenskapelig tenkemåte for å begrunne faglige valg på en selvstendig og reflektert måte, slik som valg av undersøkelsesmetoder og former for tiltak.
 • Utvikle egne terapeutiske ferdigheter, innsikt i eget reaksjonsmønster, egen faglig styrke og begrensning, samt opparbeide forståelse for viktigheten av å holde seg faglig oppdatert.
 • Formidle faglige problemstillinger, forståelse og konklusjoner skriftlig og muntlig til både pasienter og fagpersoner.
 • Anvende kunnskap fra gjeldende lovverk for å ivareta pasientenes rettigheter og psykologens profesjonsansvar.
 • Vise evne til å reflektere over og håndtere fagetiske dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med psykologens yrkesutøvelse ut fra gjeldende psykologietikk.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Respektere alle pasienters integritet, verdighet og autonomi. Det inkluderer bevissthet om kultursensitivitet.Reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for alle, deriblant samiske pasienter.
 • Fremtre med profesjonell holdning som bygger på kunnskap og respekt for fagspesifikke verdier og aktuelt lovverk.
 • Evaluere egen person i profesjonell sammenheng med hensyn til holdninger, styrker, begrensninger, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.
 • Forståelse av lovverkets betydning.
 • Utvikle en profesjonsbevisst holdning til fagetikk, psykologisk teori og metode samt profesjonens rolle i samfunnet.
 • Kunne reflektere over fagetiske dilemmaer.
 • Utvikle respekt, åpenhet og toleranse og forstå betydningen av kulturell variasjon.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 10. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 9. semester må være bestått.

Undervisning

Hovedpraksisforberedende seminar
Hovedpraksisforberedende seminar holdes i starten av semesteret og er obligatorisk. 

Praksis
Praksistider for vårsemester er uke 3 til og med uke 24 og høstsemester uke 33 til uke 3. Studenten kan ta fri mellom jul og nyttår og i påskeuken. Annet fravær godkjennes ikke. Sykdomsfravær i over en uke må straks meldes fra til PSI. Fravær skal kompenseres.


Etikkforelesninger

Før praksis starter er det en uke med obligatoriske forelesninger. Til sammen ca. 25 timer forelesning. 
Det er tillatt med 15% fravær, det vil si 4 timer fra forelesningsrekken.

Etikkseminar

Seminarundervisningen er på 2 timer i uken over 6 uker.

Samme dag som seminarundervisningen er det satt opp 2 timer med kollokvietid. Dette begynner fra andre seminargang og det er 5 sesjoner tilsammen, som følger i etterkant av etikkseminarene. Seminargruppen deles i to. Den enkelte gruppe organiserer deretter seg selv. Lærer er ikke til stede. Formålet med kollokviene er at studentene kan dele erfaringer og reflektere omkring hovedpraksis mer generelt. Det går på omgang at alle forteller litt om stedet de har hovedpraksis, kliniske oppgaver de er involverte i, hva de har lært av utredning og behandling og hva du skulle ønske å lære mer om.

Seminaret er obligatorisk. Det er tillatt med 2 timer fravær. 
Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis enn å ta hele obligatorisk aktivitet på nytt, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de tre neste semestrene emnet tilbys.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Legemiddelassistert rehabilitering
Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass jf. helsepersonelloven §8 første og annet ledd. "Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende praksisrapport med evaluering.
Etikkundervisning godkjennes gjennom arbeidskrav og deltakelse i seminaret.

Det skal være en evaluering midtveis og en avsluttende evaluering av hovedpraksis, den siste med skriftlig tilbakemelding til instituttet. Som en forberedelse til sluttevalueringen fyller studenten ut et en praksisrapport som danner utgangspunkt for samtalen mellom student og veileder. Praksisrapporten inneholder både en evalueringsdel som praksisstedet fyller ut og studentens rapportdel. Etter samtalen supplerer studenten praksisrapporten, og praksislærer krysser av i evalueringsdelen. Praksislærer returnerer deretter skjemaet til Psykologisk institutt innen 8 virkedager etter endt praksis.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering.

Etikkundervisning godkjennes gjennom arbeidskrav og deltakelse i seminaret.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Det er mulig å gjennomføre praksis i emnet inntil to ganger.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Orienteringsmøtene for hovedpraksis: Medio oktober for vårsemesteret og medio mars for høstsemesteret.

Det er ikke mulig å søke seg inn på en spesifikk praksispass.

I helt spesielle tilfeller kan det søkes om forhåndsreservering av praksisplass på sosialt- eller faglig grunnlag. Frist for denne søknaden er 1. oktober for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret. Behov må dokumenteres. Søknadsskjemaet finner du her.

Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk