Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal forfatte et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Bacheloressayet sikter mot å integrere kompetanse ervervet gjennom de ulike delene av bachelorstudiet. En vesentlig del av emnet består i å nyttiggjøre seg veiledning og kritiske innspill under skriveprosessen og å gi konstruktiv kritikk til andre. Tema for essayet må gjerne hentes fra et fordypningsemne du har tatt, men må utarbeides på grunnlag av en problemstilling og en analysemåte som er tydelig forankret i sosialantropologi.
Studenter som ønsker å gå videre på masterstudiet i sosialantropologi oppfordres til å bruke bacheloressayet til å utrede mulige tema for masterprosjektet.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Forståelse for de elementære stegene i antropologisk analyse
 • Forstå sammenhengen mellom metode og teorigrunnlag
 • Forstå hvordan teoretiske hjelpemidler anvendes i fortolkning og forklaring av trekk i et empirisk materiale
 • Kunne redegjøre for forholdet mellom teoretiske ståsteder og analytiske funn
 • Være fortrolig med ulike former for slutninger og forklaringsmåter forankret i ulike teoretiske strømninger i faget
 • Erkjenne betydningen av kritiske tilbakemeldinger for utviklingen av fagtekster

Ferdigheter

 • Kunne utvikle en faglig relevant problemstilling
 • Kunne orientere seg i biblioteksressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk i antropologiske databaser
 • Organisere de ulike elementene i en antropologisk analyse og avpasse de ulike delenes plass i teksten
 • Finne fram og nyttiggjøre seg relevante teoretiske ressurser for å belyse et empirisk materiale
 • Kunne oppdage og dokumentere vesentlige trekk i et datamateriale på en systematisk måte
 • Integrere kunnskapselementer og ideer fra ulike kilder, sjangere og fagområder
 • Kunne utforme faglig materiale skriftlig og utvikle dette gjennom muntlig presentasjon
 • Anvende tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk for å forbedre egen tekst
 • Gi tilbakemelding på andres tekster under forskjellige stadier av utvikling

Generell kompetanse

 • Forstå forskjellene på empiriske fakta, analytiske slutninger, faglige kunnskaper og meninger
 • Bli kjent med normer for etterrettelighet og forskningsetikk
 • Utvikle evne til kritisk lesning av saksframstillinger, både i tekster under utarbeidelse og i ferdige arbeider
 • Være fortrolig med de formelle kravene til en vitenskapelig tekst slik som kildebruk og referanser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Enkelte studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi kan søke om å få undervisningsopptak uten å oppfylle alle forkunnskapskravene. For å søke om unntak fra forkunnskapskravene må du sende e-post til SV-info.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, litteratursøkekurs og individuell veiledning.
Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Deltakelse i litteratursøkekurs og alle seminarer
 • Innlevering av selvvalgt problemstilling og kort prosjektskisse på mellom 200 og 400 ord, i tillegg til en oversikt over resultatene fra litteratursøkekurset

Fravær maksimalt én gang kan godkjennes dersom det er dokumentert med sykmelding. Ettersom det å gi og motta tilbakemeldinger på tekster er et vesentlig ferdighets- og kompetansemål, vil fravær utover dette medføre at studenten mister eksamensadgang, uavhengig av om det foreligger sykmelding.

Gyldighet

 • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.  

Eksamen

 • Bacheloressay

 Bacheloressayets omfang: minimum 5300 og maksimum 7000 ord (ikke inkludert forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

For å bestå emnet, må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent, og bacheloressay bestått, i samme semester.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info