TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar opp aktuelle temaer knyttet til religion, spiritualitet, likestilling, politikk og samfunn og analyserer dem i et kritisk kjønnsperspektiv. Historiske forestillinger om kjønn har fortsatt makt og erfares som hindre for kjønnslikestilling. Vi undersøker aktuelle kjønnsmodeller ved å studere historiske tekster fra kristen og muslimsk tradisjon med caser fra samtiden. Kurset gir generell innføring i kjønnsteori og viser hvordan et kritisk kjønnsperspektiv kan frambringe nye tolkninger av gudsbilder, menneskesyn, seksualiteter, kosmologier, sosiale strukturer og/eller rituelle praksiser. Samspillet mellom tolket tradisjon, kritisk teori og ny tolkning står sentralt. Feministisk teologi forsøker å endre både hvordan vi tenker kjønn og gjør teologi. På kurset undersøker vi viktige strategier, argumenter og uenigheter i dette arbeidet. Kurset er tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap.

Hva lærer du?

Studiet av religion er opptatt av faktisk foreliggende tro, idealer og/eller praksis. Teologien, derimot, nøyer seg ikke bare med å studere praksis, men vil ofte reformere den, forbedre den. Teologi er med andre ord tenkning om spørsmål som er reist av religion eller som rettes mot religion. Studentene lærer å sondre mellom disse to fagtradisjonene, og opparbeider kritisk kunnskap om ett sentralt emne i skjæringsfeltet mellom dem. De tilegner seg analytiske ferdigheter til på egen hånd å kunne synliggjøre, drøfte og debattere kjønn og makt. Studentene får øvelse i å sammenligne ulike historiske og sosiale kontekster på bakgrunn av kjønnsforskningens spørsmål, ikke bare religionenes.

Kunnskap:
Innsikt i kjønnsteori gjennom å anvende teori på ulike religionsfaglige og teologiske problemstillinger, inklusive forestillinger om mennesket skapt i Guds bilde. Kunnskap om hvordan historiske forestillinger om kjønn setter betingelser for samtidens perspektiv, og hvordan forskjellige retninger innenfor feministisk teologi svarer. Enkel komparativ kunnskap om feministisk teologi i kristen, jødisk, muslimsk tradisjon, samt i post-kristen spiritualitet.

Ferdigheter:
Du vil opparbeide analytiske ferdigheter til å lese religiøse, teologiske og politiske tekster kjønnskritisk og til å forstå holdninger til kjønn og menneskeverd mer generelt utfra et kritisk kjønnsperspektiv. Du får både akademisk skriveerfaring og debatterfaring og lærer å se både sammenhenger og brudd mellom forståelser av kjønn og makt i en historisk periode og i samtiden

Holdninger:
Emnet bidrar til refleksjon over den betydning religion og teologi har for samtidsdebatter om kjønn, politikk, likestilling og demokrati. Du vil utvikle kritiske holdninger til (re)presentasjon av kjønn og menneskeverd i religiøse tekster og praksis og få øvelse i å oppdage maktperspektiv som kan være tilknyttet dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter med annen relevant religionsfaglig utdanning fra HF eller SV kan søke om dispensasjon fra obligatoriske forkunnskapskrav. Send e-post til TF-infosenter.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført de to første studieårene av studieprogrammet.

Undervisning

Undervisningen består av kombinerte forelesninger og seminar, som regel en dobbelttime per uke. 

Obligatorisk aktivitet

Innlevering av et refleksjonsnotat på ca. 500-1000 ord om en pensumtekst du velger selv, samt muntlig presentasjon av et kritisk spørsmål relatert til denne pensumteksten på seminar. 

En skriftlig oppgave på ca 1500 ord over oppgitt tema som leveres midtveis i semesteret.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter