PED2102 – Språk, flerspråklighet og tekstforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi en innføring i hvordan språk, flerspråklighet og tekstforståelse utvikles fra førskolealder og fram til tidlig ungdomsalder. Emnet vil vektlegge bade individuelle, sosiale og kulturelle kilder til variasjon i utvikling, og drøfte muligheter og utfordringer knyttet til å tilrettelegge opplæringen for elever med ulik språklig, kulturell og etnisk bakgrunn.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullføring av emnet skal du ha

  • forståelse for ulike sider ved talespråklig og skriftspråklig utvikling hos enspråklige og to-/flerspråklige
  • kunnskap om pedagogiske teorier og begreper innen forskning på flerkulturalitet og to-/flerspråklighet
  • innsikt i forskjellige perspektiver på inkludering og tilpasset opplæring for ulike grupper av elever/barn

Ferdigheter

Etter fullføring av emnet skal du

  • analysere mulige årsaker til individuell variasjon i utvikling av språk og tekstforståelse
  • kunne drøfte relasjoner mellom språklig læring og tekstforståelse
  • analysere sammenhenger mellom ulike oppvekst- og opplæringsvilkår og variasjoner i to-/flerspråklig utvikling
  • kunne vurdere ulike teoribaserte tiltak som fremmer språklig læring og tekstforståelse

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du kunne

  • reflektere over på hvilken måte erfaringer med språk og tekst fremmer læring og kunnskapsbygging
  • formulere og drøfte flerkulturelle og flerspråklige problemstillinger ved hjelp av teoretiske perspektiver
  • forstå og reflektere over konsekvensene av ulike oppvekst- og opplæringsvilkår for læringsresultater

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen baserer seg på at du har tatt emnene som er nenvt. Hvis du ikke har gjennomført dem, bør du gjøre deg kjent med litteraturen før du beginner på PED2102.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger og seminar.

Det er obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag og på første gang av seminaret. Dersom du ikke møter mister du plassen på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte på de obligatoriske gangene, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed.

Obligatoriske aktiviteter:

Du skal være med på å skrive en gruppeoppgave på mellom 1900 og 2150 ord (litteraturliste ikke medregnet) over en selvvalgt problemstilling knyttet til litteraturen på emnet. Gruppeoppgaven skal presenteres i seminaret.

Du skal gi respons til andre gruppers presentasjon i seminaret.

Frister og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 år (inkludert godkjenningssemesteret).

Emnet har et pensum på ca.1500 sider

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen ( 2 dager) 

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før du kan ta eksamen.

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon med to sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig.

Eksamensoppgave vår 2019

Eksamensoppgave vår 2020

Sensorveiledning for vår 2021

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eventuell søknad om å få oppgaveteksten på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk innen 1.februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Tilbys første gang våren 2019, deretter hver vår

Eksamen

Hver vår

Tilbys første gang våren 2019, deretter hver vår

Undervisningsspråk

Undervisningen kan være både på norsk og engelsk