PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Kort om emnet

Denne emnebeskrivelsen gjelder for deg som begynner på studiet høsten 2017 og høsten 2018

For deg som begynte høsten 2016 eller tidligere gjelder gammel versjon av emnet.

Dette emnet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget for arbeid i Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Emnet består av teoretiske studier og praksis innen tre kursemner. Til hvert kursemne er det egen undervisning, obligatoriske aktiviteter og eksternt veiledet praksis. Du skal også gjennomføre praktiske øvinger med testing og observasjon.

Kursemne 1: Språk, kommunikasjon og læring

Tilsvarer omfang og arbeidsbelastning på 24 studiepoeng.

Dette kursemnet tar for seg språk- og kommunikasjonsvansker og generelle og spesifikke lærevansker gjennom å se på årsaker,kartlegging og pedagogiske tiltak. . Disse blir belyst og drøftet i individ-, gruppe- og systemperspektiv.

Kursemne 2: Psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser

Tilsvarer omfang og arbeidsbelastning på 12 studiepoeng.

Dette kursemnet tar for seg årsaker, kartlegging og tiltak med hensyn til psykososiale vansker og problematferd. I tilknytning til dette vil også omsorgssvikt og barnevernsproblematikk bli behandlet. Temaene blir belyst og drøftet i individ-, gruppe- og systemperspektiv.

Kursemne 3: Rådgivning og veiledning

Tilsvarer omfang og arbeidsbelastning på 24 studiepoeng.

Dette kursemnet tar for seg ulike teoretiske perspektiver på pedagogisk-psykologisk rådgivning. Pedagogisk-psykologisk rådgivning vil bli belyst og drøftet i forhold til ulike aktuelle settinger og som tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå.

Praksis

Praksis består av 3 perioder. Du skal være 4 dager i uka på praksisstedet og følge vanlig arbeidstid. I praksisperiodene skal du motta veiledning av kvalifisert personell på praksisstedet.

I praksisperioden skal du også delta i obligatorisk praksisseminar ved instituttet. På seminaret vil problemstillinger (case) med utgangspunkt i din egen praksis bli drøftet i lys av teoretisk stoff som inngår i kursemnene. Praksisseminaret for kursemne 3 legger særlig vekt på at du skal få anledning til å prøve ut og drøfte din rolle som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

 • Ekstern praksis i kursemne 1 omfatter 3 uker ved spesialpedagogiske kompetanse- sentra, barnehager eller vanlig eller forsterket skole.
 • Ekstern praksis i kursemne 2 omfatter 3 uker ved skoler eller institusjoner med barn, ungdom eller voksne som har psykososiale vansker eller viser problematferd,, barnevernsinstitusjoner eller kommunalt og fylkeskommunalt barnevern.
 • Ekstern praksis i kursemne 3 omfatter 8 uker ved institusjoner som driver pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Hva lærer du?

Formålet med en master i Pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en yrkesrettet, forskningsbasert pedagogisk utdanning.

Denne utdanningen tar primært sikte på å kvalifisere til arbeid innen pedagogisk-psykologisk rådgivning og administrasjon/utredning innen dette feltet. Som pedagog vil du særlig få din spesialkompetanse på skolen og dens funksjoner. Dette innebærer at du særlig vil ha et systemperspektiv på den rådgivning som utføres i forhold til skolen

Studiet tar bl. a. opp den undervisning som skjer i enkelte klasserom og i grupper, av klasse- og skolemiljø og av skolens ledelse. Pedagogenes rådgivning vil også ha et forebyggende siktemål der intensjonen er å få grupper, skoleklasser og skolen som system til å fungere mer utviklingsfremmende for samtlige elever.

Kunnskaper

Du skal:

 • Vise teoretisk og praktisk innsikt i forhold som kan hemme eller hindre prosesser som er relaterte til språk, kommunikasjon og læring, både for enkeltindivider og grupper av personer.
 • Vise innsikt i forskning og teori om forhold som kan hemme eller hindre utviklingen av personlig og sosial kompetanse og føre til problematferd i ulike situasjoner.
 • Kunne redegjøre for kunnskap om ulike måter å kartlegge personlig og sosial kompetanse på og hvilke tiltak som kan være aktuelle.
 • Kunne redegjøre for kunnskap om tiltak som kan være aktuelle for å fremme utvikling av personlig og sosial kompetanse og motvirke problematferd i ulike situasjoner.
 • Kunne redegjøre for kunnskap om og vise teoretisk innsikt i pedagogisk-psykologisk rådgivning og veiledning.
 • Kunne redegjøre for kunnskap om og vise teoretisk innsikt i rådgiverens rolle og funksjon.

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • Kartlegge prosesser som er relatert til språk, kommunikasjon og læring for enkeltindivider og for grupper av personer
 • Tilrettelegge pedagogiske betingelser slik at personer med ulike forutsetninger kan realisere og øke sitt potensial
 • Iverksette tiltak som har til hensikt å motvirke feilutviklinger og hindre problematferd i ulike situasjoner
 • Utøve profesjonell pedagogisk-psykologisk rådgivning og veiledning i ulike institusjoner.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Utvikle en kompetanse til selvstendig å tolke problemer og foreslå tiltak relatert til det pedagogisk-psykologiske virkefeltet.
 • Gi uttrykk for etisk og kritisk refleksjon rundt kartlegging og iverksetting av tiltak innenfor det pedagogisk-psykologiske området.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak til Mastestudiet i pedagogikk, studieretning Pedagogisk psykologisk rådgivning. Pensumlitteratur skal leses både på norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen er obligatorisk.

Det er obligatoriske aktiviteter knyttet til hvert kursemne.

Kursemne 1

Obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav):

 1. Du skal gjennomføre kartlegging med en relevant pedagogisk-psykologisk prøve (test).
 2. Du skal observere en medstudent som gjennomfører slik kartlegging og gi muntlig tilbakemelding på grunnlag av observasjonen.
 3. På grunnlag av de praktiske øvingene med testing og observasjon skal du skrive en rapport på ca 3 sider.
 4. I praksisseminar tilknyttet kursemnene 1 og 2 skal du selv planlegge, lede og evaluere en del av seminarundervisningen.

Kursemne 2

Obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav):

 1. Du skal skrive en oppgave på maks 10 sider hvor teori innenfor kursemne 2 og 3 relateres til en praktisk problemstilling (se mer under kursemne 3).
 2. I praksisseminar tilknyttet kursemnene 1 og 2 skal du selv planlegge, lede og evaluere seminarundervisningen.

Kursemne 3

Obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav):

 1. Du skal gi en skriftlig vurdering av en annen students oppgaveutkast ,(se eksamen, del 2.) Vurderingen skal være på 2-3 sider.
 2. I praksisseminar tilknyttet kursemnene 3 skal du selv planlegge, lede og evaluere en del av seminarundervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning i pedagogisk-psykologisk rådgivning".

Eksamen

Vurderingsgrunnlaget baseres på tre ulike eksamensformer:

 1. Skriftlig eksamen på 8 timer i kursemne 1 i første semester.
 2. Skriftlig hjemmeoppgave på maks 10 sider (ca 5000 ord) over selvvalgt tema,innen kursemne 2 og 3. Bruk enkel linjeavstand og times new roman. Litteraturlisten teller ikke inn i de 10 sidene.
 3. Skriftlig eksamen på 6 timer i kursemne 2 og 3 ved avslutningen av andre semester.

Digital eksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en karakter på hver av de tre deleksamenene. .

De tre deleksamenene vektes som følger inn i en samlet karakter i PED4100:

Skoleeksamen i kursemne 1 vektes med 40%,

Hjemmeoppgave i kursemne 2 og 3 vektes med 30%,

Skoleeksamen i kursemne 2 og 3 vektes med 30%.

Hver eksamendel sensureres av en kommisjon med to sensorer.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du har gjennomført og fått godkjent obligatoriske aktiviteter, skal du ikke ta disse på nytt for å ta eksamen. Hvis du mangler en eller flere obligatoriske aktiviteter, må du følge undervisningen på emnet på nytt i det aktuelle semesteret før du kan ta eksamen.

Hvis du har gjennomført og fått godkjent praksis, skal du ikke ta praksis på nytt selv om du skal gå opp til ny eksamen.

Gjennomført obligatorisk praksis har ikke tidsbegrensning med mindre programplanendringer skulle tilsi at praksis ikke lenger er relevant.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne vår 2016

Annet

Minimum 5 studenter Maksimum 25 studenter

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2018/vår 2019.

Eksamen

Emnet går over to semester med tre eksamensdeler. En i første semester og to i andre semester.

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk