Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet møter du følgende tematiske områder

 • inkluderende og tilpasset opplæring, et tilpasset pedagogisk tilbud og forholdet mellom tilpasset opplæring/et tilpasset pedagogisk tilbud og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • kartlegging, vurdering og forbedringsarbeid i barnehage og skole
 • fasene i den spesialpedagogiske tiltakskjeden og sammenhengen mellom dem
 • rådgivning, veiledning, refleksjon og samarbeid og holdninger til normalitet og avvik

Kompetanse i å kartlegge og vurdere bygger videre på kompetanse fra emnet SPED1200 og SPED3002

Hva lærer du?

Kunnskaper

Gjennom arbeidet med emnet skal du opparbeide kunnskaper om og innsikt i

 • sentrale intensjoner for inkluderende og tilpasset opplæring/et tilpasset pedagogisk tilbud og for forholdet til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • kartlegging og samspillet med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling for å klarlegge og møte tilpasningsbehov
 • retningslinjer og handlingsrom i den spesialpedagogiske tiltakskjeden og sentrale arenaer, oppgaver og ansvarsfordelinger som kjeden omfatter
 • Rådgivnings- og veiledningsoppgaver og samarbeid mellom berørte parter i spesialpedagogisk virksomhet og syn på normalitet og avvik

Ferdigheter

Gjennom arbeidet med emnet skal du utvikle begynnende ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • utføre oppgaver knyttet til inkluderende og tilpasset opplæring og til å legge til rette et samspill mellom ordinær opplæring/et ordinært tilbud for alle og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp for personer med særlige behov
 • utføre oppgaver knyttet til kartlegging, som grunnlag for vurdering av tilpasningsbehov og utvikling av adekvate tiltak
 • utføre oppgaver i ulike faser og på ulike arenaer i den spesialpedagogiske tiltakskjeden
 • gi råd, veilede og samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av tiltak for personer med særlige behov samt stimulere til refleksjon om holdninger til normalitet og avvik

Generell kompetanse

Gjennom kunnskaper og ferdigheter du opparbeider i arbeidet med emnet skal du utvikle en begynnende kompetanse som styrker evnen til å kunne

 • analysere og forholde seg til retningslinjer og handlingsrom i opplæringen for personer med særlige behov
 • kartlegge og vurdere individ-, relasjons- og systemfaktorer slik at det bidrar til kvalitetsutvikling i spesialpedagogisk virksomhet
 • utvikle arenakunnskap og utføre oppgaver i den spesialpedagogiske tiltakskjeden på en reflektert og innovativ måte
 • utføre rådgivning, veiledning og delta i samarbeid om spesialpedagogisk virksomhet og reflektere over holdninger til normalitet og avvik

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, og er ikke åpent for enkeltemnestudenter. 

Undervisning

Undervisningen er forbeholdt undervisningspåmeldte studenter. Den er lagt opp for å fremme din læring gjennom forelesninger og studentaktive metoder.

Obligatoriske aktiviteter i undervisningen

 • oppmøte/deltakelse i semiar
 • 3 arbeidskrav
 • praksis
 • enkelte forelesninger kan være obligatoriske. Detaljert informasjon legges ut på semestersiden eller i canvas før semesterstart.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Eksamen

3 dagers hjemmeekssamen

For å gå opp til eksamen må de obligatoriske aktivitetene i undervisningen være godkjent. Alt fravær fra seminarer utover 20 % må dokumenteres med legeattest.  De obligatoriske aktivitetene er gyldig i 3 år og du trenger ikke å ta dem på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Sensurordning: intern sensor ved første sensur. Intern og ekstern sensor ved klagesensur.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Underveisevaluering hver gang emnet tilbys. Periodisk emneevaluering i henhold til instituttets evalueringskalender.

Gjennomførte evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, dansk, svensk og engelsk