Livsvitenskapsbygget

Foto: Ratio arkitekter/Mir

Fakta

Adresse: Gaustadbekkdalen nord
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Oppstart: 2017
Ferdigstilling: 2024
Budsjett: 6.8 milliarder
Brutto bygningsareal: 66 700 m2
Status: Byggefase 

Kart Gaustadbekkdalen. Beliggenhet markert.

 

I statsbudsjettet for 2019 som regjeringen la fram 8. oktober 2018, ble det bevilget 383 millioner kroner til videreføringen av byggeprosjektet.

Statsminister Erna Solberg tok første spadetak 8. februar. Både Statsbygg og UiO har styrket teamene sine for å jobbe med Livsvitenskapsbygget.

Hva skal bygget brukes til?

I Livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål.

Med sin moderne utstyrspark blir bygningen en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort. Bygget blir hjertet i livsvitenskapsbyen Oslo – Oslo Life Science City. Les mer på livsvitenskapssatsingens sider.

 

Med sine 67 000 mblir Livsvitenskapsbygget Norges største enkeltstående universitetsbygg. Det skal ha fleksible løsninger slik at det kan tilpasses utviklingen innen forskning, innovasjon og utdanning.

Bygningen skal være arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter som skal drive med forskning og undervisning innen livsvitenskap, kjemi og farmasi.

Konsekvenser for naboer

En detaljert plan for oppstart og gjennomføring av de mest støyende arbeidene vil bli utarbeidet i samarbeid med entreprenør. Statsbygg har som mål å inngå kontrakt med entreprenør i i løpet av oktober 2018. Naboer blir informert om fremdriften og arbeider på byggetomta før arbeidene starter opp.

Det vil også være aktuelt med videoregistrering av de mest nærliggende nabohus. Noe forberedende arbeider vil starte rett etter nyttår. Selve grunnarbeidene med spunting, graving og peling antas å starte i mars/april 2019. Disse datoene kan bli endret.

Statsbygg har en egen nettside med naboinformasjon (statsbygg.no).

Miljø- og klimatiltak

Masterplan for UiOs eiendommer slår fast at alle nye bygninger minimum skal møte BREEAM Excellent. Livsvitenskapsbygget er det første nybygget ved UiO som bygges med dette målet. På Statsbyggs nettside kan du lese mer om miljøambisjonene (statsbygg.no).

Brukermedvirkning

Det tverrfaglige arbeidet som skal foregå i Livsvitenskapsbygget krever god og grundig planlegging. Eiendomsavdelingen og Statsbygg samarbeider om en omfattende brukermedvirkningsprosess der studenter og ansatte får komme med innspill til utforming av arealer og utstyr. 

Uteområder

Konsekvenser for eksisterende økologi og utbyggingens langsiktige påvirkning på tomtens og de omkringliggende områdenes artsmangfold, er sentrale tema i det videre prosjektarbeidet. Et viktig tiltak er å åpne Gaustadbekken som ligger i rør i området.

Kontaktpersoner

John Skogen
Eiendomsdirektør