Livsvitenskapsbygget

Foto: Ratio arkitekter/Mir

Fakta

Adresse: Gaustadbekkdalen nord
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Oppstart: 2017
Byggestart: 2019
Ferdigstilling: 2024
Budsjett: 6.8 milliarder
Brutto bygningsareal: 66 700 m2
Status: Byggefase 

Kart Gaustadbekkdalen. Beliggenhet markert.

 

Hva skal bygget brukes til?

I Livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål.

Med sin moderne utstyrspark blir bygningen en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort. Bygget blir hjertet i livsvitenskapsbyen Oslo – Oslo Life Science City. Les mer på livsvitenskapssatsingens sider.

Se oversiktsbilde fra webkamera på byggeplassen (hent.no)

Med sine 67 000 mblir Livsvitenskapsbygget Norges største enkeltstående universitetsbygg. Det skal ha fleksible løsninger slik at det kan tilpasses utviklingen innen forskning, innovasjon og utdanning.

Bygningen skal være arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter som skal drive med forskning og undervisning innen livsvitenskap, kjemi og farmasi.

Konsekvenser for naboer

Støy

Noe spunting og gravearbeid gjenstår. Det vil bli perioder med støy når de siste spuntarbeidene gjennomføres. Spuntarbeidene er det vi anser som de mest støyende arbeidene som pågår.

Omlegging av veier

Gang- og sykkelveien fra Trimveien til Problemveien blir nå stengt. Alternativ trasé blir skiltet via Vestgrensa og Tyrihansveien. Når bygget er ferdig vil gang- og sykkelveien få en annen trasé på nordsiden av Gaustadbekken.

Det er fortsatt mulig å bruke turstien langs utsiden av byggeplassgjerdet.

Veien ved avkjøringsrampen fra Ring 3 blir midlertidig lagt om på grunn av arbeider med vann- og avløpsanlegget. Veien vil tilbakeføres i løpet av juni.

Utgraving av byggetomten

Utgravingsarbeidene starter for fullt nærmere sommeren. Da vil det bli mye trafikk inn og ut av byggetomten.

Mer informasjon om pågående arbeider, støy og tiltak finner du på Statsbyggs side for naboinformasjon i prosjektet (statsbygg.no). Her ligger alle nabobrevene Statsbygg sender ut om fremdrift og arbeider på byggetomta, i tillegg til kontaktinformasjon til Statsbygg dersom du har spørsmål.

Miljø- og klimatiltak

Masterplan for UiOs eiendommer slår fast at alle nye bygninger minimum skal møte BREEAM Excellent. Livsvitenskapsbygget er det første nybygget ved UiO som bygges med dette målet. På Statsbyggs nettside kan du lese mer om miljøambisjonene (statsbygg.no).

Brukermedvirkning

Det tverrfaglige arbeidet som skal foregå i Livsvitenskapsbygget krever god og grundig planlegging. Eiendomsavdelingen og Statsbygg samarbeider om en omfattende brukermedvirkningsprosess der studenter og ansatte får komme med innspill til utforming av arealer og utstyr. 

Uteområder

Konsekvenser for eksisterende økologi og utbyggingens langsiktige påvirkning på tomtens og de omkringliggende områdenes artsmangfold, er sentrale tema i det videre prosjektarbeidet. Et viktig tiltak er å åpne Gaustadbekken som ligger i rør i området.

Kontaktpersoner

John Skogen
Eiendomsdirektør