Møte nr. 11/2020 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Forslag til tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyre våren 2021

Saksnr. 2020/8151-11

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23


V-SAK 3 Klage over vedtak om avvisning

Saksnr. 2015/12610-18

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23, jfr. § 13, jfr. Fvl §13


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 2. kvartal 2020

Saksnr. 2020/8109-18

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2020 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Fordeling 2021

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar:

  1. Tildelingen til enhetene økes med 20 mill. kroner som følge av justert sats for lønns- og prisstigning i 2021.
  2. Det avsettes 43 mill. kroner for å kunne imøtekomme deler et forventet inntektstap ved museene og OD i 2021.
  3. Det prognostiserte inntektstapet ved museene og OD i 2020, totalt 66,4 mill. kroner, foreslås dekket inn slik i 2021:
  1. Museene og OD må selv dekke inn 20% av inntektstapet, samlet 13,3 mill. kroner
  2. Universitetsstyrets reserve belastes 10 mill. kroner
  3. Reduksjonen i kostnader knyttet til DFØ 6 mill. kroner
  4. Forskuttering av mindreforbruk energimidler i 2020 12,1 mill. kroner
  5. Enhetene bidrar med en andel av deres økte handlingsrom i 2021, 25 mill. kroner
  1. Nye prioriteringer, samlet beløp 81 mill. kroner, i 2021 i samsvar med saksfremlegget.
  2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2021 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Budsjettinnspill 2022

Saksnr. 2020/9969

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2022.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Ressurssituasjonen ved Examen philosophicum (ex.phil)

Saksnr. 2019/2809

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Forslag til policy for universitetets museer

Saksnr. 2020/11553-1

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Policy for Universitetet i Oslos museer.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner

Saksnr. 2019/14324

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Vedtekstendringer for CICERO Senter for klimaforskning

Saksnr. 2017/7906

Forslag til vedtak:

Universitetet i Oslo slutter seg til vedtektsendringene for CICERO

 Saksdokumenter:


V-sak 10 Revisjon av UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2016/1367-22

Vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret støtter UiOs forslag til revidert utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

 Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med reduksjon av  klimagassutslipp

Saksnr. 2019/13634-2

 Saksdokumenter:


Orienteringssaker

O-SAK 1 Halvårsrapport 2020 Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245-47

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Status bygg- og eiendomssaker

Saknr. 2016/4080-13

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 19/20

Saksnr. 2020/10070

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saknr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Eventuelt


Ordinære saker


V-sak 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner protokoll for inneværende møte.

 

Publisert 13. okt. 2020 12:34 - Sist endret 7. des. 2021 14:32